2022_04

世界が眠りにつくまで、

Until the world falls asleep,

Až do usnutí světa,

 

30.04.2022

ひとりでいても新しいことに出会えると知ってしまった。

I’ve learned that I can meet new things even when I’m alone.

Naučila jsem se, že mohu poznávat nové věci, i když jsem sama.

 

29.04.2022

ほんとうに一日じゅう眠って、自分が疲れていたことに気がついた。充電。

I really slept all day and realized how tired I was. Recharging.

Celý den jsem opravdu prospala a uvědomila si, jak jsem unavená. Dobíjení.

 

28.04.2022

自分の行いが数字として可視化されない恐怖と、きっとずっと闘っているのだと気が付いた。幻想だろうか。

I realized that I must have been struggling all along with the fear of not being able to visualize my deeds as numbers. Is it an illusion?

Uvědomila jsem si, že jsem celou dobu musela bojovat se strachem, že si nedokážu představit své činy jako čísla. Je to iluze?

 

27.04.2022

過呼吸になるまで泣いた。何もしていないのに。何もしていないから。

I cried until I hyperventilated. Even though I had done nothing. Because I didn’t do anything.

Brečela jsem, až jsem nadměrné dýchání. I když jsem nic neudělala. Protože jsem nic neudělala.

 

26.04.2022

ほしいもののことについて考える。いつしかわたしは、形がないものばかりを欲しがるようになってしまったな。

I think about what I want. Somehow I have come to only want things that have no shape.

Přemýšlím o tom, co chci. Nějak jsem dospěla k tomu, že chci jen věci, které nemají žádný tvar.

 

25.04.2022

知の概念に幅がある言語について思いを馳せている。

I am thinking about language, which has a wide range of concepts of knowledge.

Uvažuje o jazycích s různými pojetími znalostí.

 

24.04.2022

わたしがわたしでよかったと思えた日。見るものすべてがやさしい光に包まれていた。

It was a day when I was happy to be me. Everything I saw was enveloped in soft light.

Byl to den, kdy jsem byla šťastná, že jsem sama sebou. Všechno, co jsem viděla, bylo zahaleno měkkým světlem.

 

23.04.2022

ずっとずっとしまってあった箱をあけて、中身を取り出して眺めてみた。ながいこと怖くて開けられなかったそれを、恐怖の理由ごと抱きしめる。もう永遠に大丈夫だ。

I opened the long-abandoned box, took out the contents, and examined them. I hugged the box I had been afraid to open for so long, for reasons of sheer fear. Now it would forever be okay.

Otevřela jsem dlouho odloženou krabici, vyndala obsah a prohlédla si ho. Krabici, kterou jsem se tak dlouho bála otevřít, jsem objala s důvodů samotného strachu. Teď už to bude navždy v pořádku.

 

22.04.2022

朝、久しぶりに履いた靴にうっすらとかかっていた蜘蛛の巣を払って家を出た。夜、ちいさな蜘蛛が現れて、そっと逃してやる夢を見た。

In the morning, I left the house after brushing off a spider’s web that had been lingering on my shoes for the first time in a long time. At night, I dreamed that a tiny spider appeared and I gently let it go.

Ráno jsem poprvé po dlouhé době vyšla z domu poté, co jsem z bot setřela pavučinu, která se mi tam držela. V noci jsem měla sen, že se objevila malý pavouk a já ho jemně pustila.

 

21.04.2022

自分で自分の弱さだと認識していた部分が、むしろそれがあなたの強さだと人から指摘されたことがある。当時の驚きとともに時折思い出す、一生忘れない出来事。

I once had someone point out to me that an area that I had perceived as my weakness was rather your strength. An event I will never forget, which I recall from time to time along with my surprise at the time.

Jednou mě někdo upozornila, že oblast, kterou jsem považovala za svou slabinu, je spíše vaší silnou stránkou. Událost, na kterou nikdy nezapomenu a kterou si čas od času připomínám spolu s mým tehdejším překvapením.

 

20.04.2022

ひとを護るために、自分自身を護ることが根源的に必要だということを忘れてはいけない。頭ではわかっているのだけれど。

I must not forget that it is fundamentally necessary to protect myself in order to protect others. I know this in my head.

Nesmím zapomínat, že je zásadně nutné chránit sebe, abych mohla chránit ostatní. Vím to i ve své hlavě.

 

19.04.2022

尊敬するひとの、血が通った仕事を見た。真似できる日がくるだろうか。

I saw the living work of someone I admire. I wonder if I will ever be able to imitate him.

Viděla jsem živé dílo někoho, koho obdivuji. Zajímalo by mě, jestli ho někdy dokážu napodobit.

 

18.04.2022

知識の棚卸しをするような感覚があり、気分がいい。ある指標に則って、頭の中で散らかっている情報を整理しているみたいだ。

It feels good, like taking inventory of my knowledge. It’s like I’m sorting through the information scattered around in my head according to certain indicators.

Je to dobrý pocit, jako když si dělám inventuru svých znalostí. Jako bych si třídila informace roztroušené v hlavě podle určitých ukazatelů.

 

17.04.2022

目の前に魔物が現れたらどうするだろうかと想像する。それが仮に自分自身が作り出したものなら、視線だけで懐柔するしかないな、と思った。

I imagine what I would do if a demon appeared in front of me. If it were one of my own creations, I thought, I would have to tame it with only my glance.

Představuji si, co bych dělala, kdyby se přede mnou objevil démon. Kdyby to byla nějaký můj vlastní výtvor, pomyslela jsem si, musel bych ho zkrotit jen svým pohledem.

 

16.04.2022

緑の中を歩いた。とめどなくあふれ出す生命の息吹におののきながら、春の中に早くも混じっている夏を見た。

I walked among the greenery. I was frightened by the endless breath of life, and I saw summer mixed in with spring.

Procházela jsem se mezi zelení. Děsila mě nekonečný dech života a viděla jsem léto smíchané s jarem.

 

15.04.2022

走る速度を少しだけゆるめて、過去のある地点を振り返る。身体が小さかったころよりも、今のほうがずっと素直で子どものように生きているな。

Slowing my running speed a bit, I looked back at a point in my own past. I live much more honestly and childlike now than when my body was smaller.

Trochu jsem zpomalila svůj běh a ohlédla se do minulosti. Teď žiji mnohem poctivěji a dětštěji než v době, kdy bylo mé tělo menší.

 

14.04.2022

頑張らないために頑張っている。たぶん間違っていない。

I’m working hard not to work hard. Maybe I’m not wrong.

Snažím se pracovat pro nepracovat tvrdě. Možná se nemýlím.

 

13.04.2022

しばらく逡巡していたことに折り合いをつけて、刮目した。いつでも生かされている。

I came to terms with what I had been dithering about for a while and opened my eyes. God allows me to live.

Smířila jsem se s tím, nad čím jsem chvíli váhavě přemýšlela, a otevřela jsem svoje oči. Bůh mi dovolil žít.

 

12.04.2022

まれに訪れる、何をやってもだめな日。前回のそれを思い出せずにいて、きっとこれも忘れるのだろうなと思う。

Sometimes I have days when I can’t goodly do anything. I can’t remember that last time and I am sure I will forget about today too.

Někdy mám dny, kdy se mi nedaří nic. Na ten poslední si nevzpomínám a jsem si jistá, že o dnes také budu zapomenout.

 

11.04.2022

すれすれのところで「これは現実ではない」と気がつけるような夢を、近ごろよく見る。断片的な記憶の掛け算で生成された景色は面白いな。

I often have dreams these days where I realize at the very last moment that “this is not real. It is interesting to see the scenery generated by the multiplication of fragmented memories.

Často se mi v těchto dnech zdají sny, v nichž si na poslední chvíli uvědomím, že “tohle není skutečnost”. Je zajímavé sledovat scenérie, které vznikají zmnožením roztříštěných vzpomínek.

 

10.04.2022

きれいな服を着て、愛する人と手をつないで歩き、昼からお酒を飲んだ。ほかに何もいらないな。

I wore beautiful clothes, walked hand in hand with my loved ones, and drank alcohol from noon. I don’t need anything else.

Nosila jsem krásné šaty, chodila ruku v ruce se mou babičkou a od poledne pila alkohol. Nic jiného nepotřebuji.

 

09.04.2022

桜の合間を縫って滑空する飛行機を見に行く。空を切るエンジンの音を聞いていくつかの色濃い景色を思い出し、涙を流さずに泣いた。

I went to see airplanes glide by in between the cherry blossoms. The sound of the engines cutting through the sky reminded me of several colorful sights, and I cried without wetting my cheeks.

Chodila jsem se podívat na letadla, která prolétávala mezi třešňovými květy. Zvuk motorů protínajících oblohu mi připomněla několik barevných pohledů a jsem se plakala, aniž bych si smočila tváře.

 

08.04.2022

出かけた先で、何もかもわすれて眠ってしまう。夢から醒めきらないまま起きて、自転車に乗って帰った。

I fell asleep at the place where I went out, forgetting everything. I woke up dreaming, then rode my bicycle home.

Usnula jsem na místě, odkud jsem vyšla, a na všechno jsem zapomněla. Probudila jsem se ze snění a pak jsem jezdila na kole domů.

 

07.04.2022

他人からの影響を微塵も受けないというのは、それはそれで考えものだな、と思う。

I think it may be a little troubling to be free from the slightest influence from others.

Myslím, že může být trochu znepokojující být bez sebemenšího vlivu druhých.

 

06.04.2022

知っているようで知らない香りをつくった。

I created a fragrance that I may know, but I may not.

Vytvořila jsem vůni, kterou možná znám, ale možná také ne.

 

05.04.2022

いくつもの言語の間を行ったり来たりするようになってからしばらく経つ。不完全でいると、ひとから助けてもらえるのだという実感を得る。

It has been a while since I started going back and forth between several languages. I get the feeling that being imperfect helps people help me.

Už je to nějaký čas, co jsem začala přecházet mezi několika jazyky. Mám pocit, že to, že jsem nedokonalý, pomáhá lidem, aby mi pomohli.

 

04.04.2022

数学を勉強したまま、気絶するように眠りに落ちる。数式を解いている夢を見た。

I fell asleep like I was passing out while studying math. I dreamed that I was solving mathematical equations.

Při učení matematiky jsem usnula, jako bych omdlela. Zdálo se mi, že řeším matematické rovnice.

 

03.04.2022

増えすぎると自分から減る植物がいたような気がするのだけれど、名前を思い出せずにいる。

I think there was a plant that decreased itself when it increased too much, but I can’t remember its name.

Myslím, že existovala rostlina, která se sama od sebe zmenšila, když se příliš zvětšila, ale nemohu si vzpomenout na její jméno.

 

02.04.2022

焦燥感に煽られている自分を俯瞰で見て、きっと何かの成分が足りていないのだろうと判断する。カルシウムかな。

I look at myself, who is annoying, and decide that I must be missing an ingredient. Maybe it’s calcium.

Podívám se na sebe, kdo je otravná, a usoudím, že mi musí chybět nějaká přísada. Možná je to vápník.

 

01.04.2022

嘘をたくさんついた日。たのしかった。

A day of many lies. It was fun.

Den mnoha lží. Byla to zábava.

2022_03

世界が眠りにつくまで、

Until the world falls asleep,

Až do usnutí světa,

 

31.03.2022

冬を精算する雨が降った。

It rained to settle the winter.

Pršelo, aby se zima uklidnila.

 

30.03.2022

ぼんやりとする時間が増えて、春だなと思う。

I have more time to dabble, and I think it’s spring.

Mám víc času na fušování a myslím, že je jaro.

 

29.03.2022

眠る前に突然機嫌が悪くなり、びっくりする。どうしようもなくて、いらいらしたまま寝た。

Before going to sleep, I was startled by a sudden bad mood. I couldn’t help it and went to bed frustrated.

Před spaním mě zaskočila náhlá špatná nálada. Nemohla jsem si pomoct a šla jsem spát frustrovaná.

 

28.03.2022

久しぶりに意識して頭を使い、リハビリのような時間を過ごす。覚悟を決めなければ。

For the first time in a long time, I spend time consciously using my head and rehabilitating myself. I have to be prepared.

Poprvé po dlouhé době trávím čas vědomým používáním hlavy a rehabilitací. Musím se na to připravit.

 

27.03.2022

山へ行き、手近な神様に挨拶して帰ってきた。くしゃみが止まらない。

I went to the mountains, greeted the deity at hand, and came back. I can’t stop sneezing.

Šla jsem do hor, pozdravila jsem božstvo, které jsem měla po ruce, a vrátila jsem se. Nemohu přestat kýchat.

 

26.03.2022

用事があって出かけなければならず、外へ出る。ふつうに歩くのが難しいほど風が強かった。

I had to go out to run an errand and went outside. The wind was so strong that it was difficult to walk normally.

Musela jsem si něco zařídit a vyšla jsem ven. Vítr byl tak silný, že bylo těžké normálně chodit.

 

25.03.2022

地味で地道な作業に着手した。終わりが見えなくてため息をついてばかりいる。

I got to work on a simple and steady task. I keep sighing because there is no end in sight.

Dala jsem se do práce na jednoduchém a stálém úkolu. Pořád vzdychám, protože konec není v nedohlednu.

 

24.03.2022

外国語の威力がすさまじく、しばしば懐柔しきれない。わたしが翻弄されているくらいでちょうどいいのかもしれない。

The power of a foreign language is so great that it is often hard to be subdued. Perhaps it is just as well that I am at the mercy of them.

Síla cizího jazyka je tak velká, že je často těžké si ji podmanit. Možná je jen dobře, že jsem jim vydán na milost a nemilost.

 

23.03.2022

崇高な孤独を思い出している。

I remember the sublime solitude.

Vzpomínám si na tu vznešenou samotu.

 

22.03.2022

愛するひとを連れ出して、外で食事を摂った。雨が降っていて、それもまたよかった。

I took my loved one out for a meal outside. It was raining, which was also nice.

Vzala jsem babičku ven a obědvala. Pršelo, což bylo také příjemné.

 

21.03.2022

注射を打ってもらい、帰宅してすぐに眠った。奇妙な夢を断続的に見た手触りだけが手のなかに残っていて、内容をちっとも思い出せずにいる。

I got an injection and went home and immediately fell asleep. Only the touch of a strange dream that I had intermittently remains in my hand, and I cannot recall the content at all.

Dostala jsem injekci, šla domů a okamžitě usnula. V ruce mi zůstala jen dotek podivného snu, který se mi s přestávkami zdála, a na jeho obsah si vůbec nevzpomínám.

 

20.03.2022

奇跡のような数字の羅列に驚く。きっとなにもかもが好転する合図。

I am amazed at the miraculous array of numbers. It is surely a signal that everything is going to turn around.

Žasnu nad zázračnou řadou čísel. Je to jistě signál, že se vše obrátí k lepšímu.

 

19.03.2022

お祝いごとがあり、外ですこしだけお酒を飲んだ。夜道をふわふわしながら歩くのは気持ちがいい。

There was a celebration and I had a few drinks outside. It’s nice to walk down the street at night, fluffy as can be.

Měla se oslava a jsem si venku dala pár drinků. Je příjemné procházet se v noci po ulici, načechrané, jak to jen jde.

 

18.03.2022

ひとの好きなものの話をずっと聞いていたいな。

I would love to listen to people talk about what they like all the time.

Ráda bych poslouchala, jak lidé neustále mluví o tom, co se jim líbí.

 

17.03.2022

ちいさな環境の中で、さらに環境が変わる経験ができておもしろかった。また遊べる。

It was interesting to experience a further change of environment in a tiny environment. I can play again.

Bylo zajímavé zažít další změnu prostředí v malém prostředí. Mohu si znovu hrát.

 

16.03.2022

どんどん別れに慣れていく。

I am getting more and more used to parting ways.

Čím dál víc si zvykám na loučení.

 

15.03.2022

大量の教科書が届いた。知識を集積させたにおいがして、頭がくらくらする。

A large number of textbooks arrived. The smell of accumulated knowledge made my head dizzy.

Přišlo velké množství učebnic. Z vůně nahromaděných vědomostí se mi zatočila hlava.

 

14.03.2022

誰かのためと称して、完全な打算で動くことがある。これは寸劇で、そういう演出なのだと自分に言い聞かせて。

Sometimes I move with complete calculation, calling it for someone else’s benefit. I tell myself that this is a show and that is how it is staged.

Někdy se pohybuji s naprostou vypočítavostí a říkám tomu prospěch někoho jiného. Říkám si, že tohle je představení a takhle se to inscenuje.

 

13.03.2022

新しいものを受け取って、新しい匂いをいっぱいに嗅いだ日。

The day I received a new thing and smelled a lot of new smells.

Ten den jsem dostala novou věc a cítila spoustu nových vůní.

 

12.03.2022

雪の下から顔を覗かせ始めた山菜を摘んで歩く。青臭い香りが辺りいっぱいに広がって、幸せだった。

I walked around picking wild vegetables that had begun to peek out from under the snow. I was happy to smell the green aroma spreading throughout the area.

Chodila jsem kolem a sbírala divokou zeleninu, která začala vykukovat zpod sněhu. S radostí jsem cítila vůni zeleně, která se šířila po celém okolí.

 

11.03.2022

もう何度も結論を出したはずのことがらについて懲りずに逡巡し、結局おなじ結論にたどり着いた。愚か者。

I hesitated without learning about things that I should have concluded many times before, and in the end, I arrived at the same conclusion. I am a fool.

Váhala jsem, aniž bych se dozvěděla o věcech, které jsem měla vyvodit už mnohokrát předtím, a koneckonců jsem dospěla ke stejnému závěru. Jsem blázen.

 

10.03.2022

大きな丸い夕陽を見た。冬が終わる。

I saw a big round sunset. Winter is over.

Viděla jsem velký kulatý západ slunce. Zima skončila.

 

09.03.2022

ぼろぼろだった足の爪が、いつのまにか綺麗に生えかわろうとしている。可視化された細胞の入れ替わり。

A toenail that was in tatters is about to grow back nicely before I know it. It visualized cellular replacement.

Nehet na noze, který byl v troskách, než se naděju mi zase pěkně doroste. Vizualizovalo to buněčnou náhradu.

 

08.03.2022

おいしいお茶をいれて、読みかけの本を進めた日。

The day when I made myself a good tasting tea and started a book I wanted to read.

Den, kdy jsem si udělala čaj s dobrou chutí a pustila se do knihy, kterou jsem si chtěla číst.

 

07.03.2022

大きな揺れを感じて、夜中に目が覚める。眠れなくなってしまったことにため息が出た。慣れないほうがいい種類の恐怖もある。

I felt a big tremor and woke up in the middle of the night. I sigh at the fact that I can no longer sleep. Some kinds of fear are better not to get used to.

Uprostřed noci jsem pocítila velký otřes a probudila se. Povzdechla jsem si nad tím, že už nemůžu spát. Na některé druhy strachu je lepší si nezvykat.

 

06.03.2022

怒ったら負け、泣いたら負けと考えている自分が未だにいて、それに気がつくたび淋しくなるな。

I still sometimes think that if I get angry, I lose, if I cry, I lose, and I feel lonely every time I realize that.

Stále si někdy myslím, že když se rozzlobím, prohraju, když se rozbrečím, prohraju, a cítím se osamělá pokaždé, když si to uvědomím.

 

05.03.2022

気持ちが落ち着かないことの言い訳に使える季節がやってきた。

The season has come when I can use it as an excuse for an unquiet feeling.

Nastalo sezóna, kdy se mohu vymlouvat na neklidné pocity.

 

04.03.2022

人生で一番眠かったかもしれない日。身体がずっと熱かった。

It was probably the sleepiest day of my life. My body was hot all the time.

Pravděpodobně nejspavější den mého života. Moje tělo bylo neustále horké.

 

03.03.2022

視力がますます落ちて、ものの輪郭がどんどん溶けていく。

My eyesight is getting worse and worse, and the outlines of things are melting away more and more.

Vidím čím dál hůř a obrysy věcí se mi čím dál víc rozplývají.

 

02.03.2022

「やさしい」と形容されることが増えて、驚いている。本当にそうだろうか。

I am surprised at the increasing number of times I am described as “kind”. Is it truly so?

Překvapuje mě, že se o mně stále častěji říká, že jsem “laskavá”. Je to skutečně tak?

 

01.03.2022

自分自身の成長を、すこしだけでも確実に感じられることがあった。繰り返しながら前へ進む。

There were times when I could feel myself growing, even if only a little. I will move forward, repeating the process.

Byly chvíle, kdy jsem cítila, že rostu, i když jen trochu. Půjdu dál a budu tento proces opakovat.

2022_02

世界が眠りにつくまで、

Until the world falls asleep,

Až do usnutí světa,

 

28.02.2022

境界線を引くのは難しいな。

It’s hard to draw boundaries.

Je těžké stanovit hranice.

 

27.02.2022

自分の身体をうまく操縦できない日というのが未だにあって、前兆のように変な夢を見る。

I still have days when I can’t drive my body properly and have weird dreams as a precursor to it.

Stále mám dny, kdy nemohu pořádně řídit se svým tělem, a mívám podivné sny jako jeho předzvěst.

 

26.02.2022

古い街の中を歩き回ったあと、淡い光に彩られた雪の中を走った。故郷の定義について考える。

After walking around the old town, I ran through the snow colored by the pale light. I am thinking about the definition of home.

Po procházce starým městem jsem se rozběhl po sněhu zbarveném bledým světlem. Přemýšlím o definici domova.

 

25.02.2022

装丁だけでなんとなく選んだ本の中身が、あまりにもよくて驚いている。

I was surprised at how well the book, which I chose somewhat with only cover.

Překvapilo mě, jak dobře se kniha, kterou jsem si vybrala poněkud jen s obálkou.

 

24.02.2022

ひさしぶりに晴れた。日がどんどん長くなって、名前のない感情が胸の奥から湧いてくる。

It was sunny for the first time in a while. The days are getting longer and longer, and a nameless emotion wells up from deep within my heart.

Poprvé po dlouhé době bylo slunečno. Dny jsou stále delší a delší a z hloubi mého srdce se dere bezejmenný pocit.

 

23.02.2022

まばたきすると一日が終わっている。

I blink and the day is gone.

Mrknu a den je pryč.

 

22.02.2022

奇跡みたいにうつくしい瞬間を見た。きっとまた、ここから始まる。

I saw a miraculously beautiful moment. It will surely start here again.

Viděla jsem zázračně krásný okamžik. Určitě to tu začne znovu.

 

21.02.2022

自分の直感を信じていれば間違いないのだ、という答え合わせのようなことばかり起こるな。

It all happens like an answer to the question: “If I trust my intuition, there is no doubt about it.

Vše se děje jako odpověď na otázku: “Pokud věřím své intuici, není o tom pochyb”.

 

20.02.2022

ある条件に対していちばん適する言葉を、瞬時に選ぶ練習を毎日している。

Every day, I practice choosing the most appropriate word for a certain condition in an instant.

Každý den se cvičím ve volbě nejvhodnějšího slova pro určitý stav v okamžiku.

 

19.02.2022

ひさしぶりに外を歩いた。冬の中に春の混じった匂いがした。

I walked outside for the first time in a while. It smelled like spring mixed with winter.

Poprvé po dlouhé době jsem vyšla ven. Vonělo to jako jaro smíšené se zimou.

 

18.02.2022

さみしい人のさみしさに、いつしか気付けるようになった。だんだん怒らなくなる。

Somewhere along the way, I learned to recognize the loneliness of a lonely person. Gradually, I become less and less angry.

Někde na cestě jsem se naučila rozpoznat osamělost osamělého člověka. Postupně se stávám méně a méně naštvaným.

 

17.02.2022

学び始める項目をひとつひとつ選んで、登録した。あと一年。

I selected and registered each item that I would begin to learn. One year to go.

Vybrala jsem a zaregistrovalaakaždou položku, kterou jsem se chtěla začít učit. Zbývá jeden rok.

 

16.02.2022

前世について考えていたはずなのに、気づくと現世を生きている理由について熟考している。結局、今にしか興味がないのかもしれない。

I should have been thinking about my previous life, but the next thing I know I’m wondering why I’m living this life. Probably I am only interested in the present after all.

Měla jsem přemýšlet o svém předchozím životě, ale vzápětí si říkám, proč vlastně žiju v tomto životě. Nejspíš mě přece jen zajímá jen přítomnost.

 

15.02.2022

そうなることを望んだはずなのに、実際に起こると驚いてしまうような出来事とつぎつぎに出会う。

I meet one event after another that I would have hoped would happen, but am surprised when they actually occur.

Setkávám se s jednou událostí za druhou, které bych doufala, že se stane, ale jsou překvapeni, když skutečně dojde.

 

14.02.2022

毎晩毎晩、気を失うように寝てしまうな。

Night after night, I fall asleep like I’m going to pass out.

Noc co noc usínám, jako bych měla omdlít.

 

13.02.2022

忘れないようにしたいな、とかつて思ったはずのことを忘れていることに気がついて、笑ってしまう。

I laugh when I realize that I have forgotten what I should have once thought I would never forget.

Směju se, když si uvědomím, že jsem zapomněla to, o čem jsem si kdysi myslela, že nikdy nezapomenu.

 

12.02.2022

救済そのものみたいな小説を書く作家のことを思い出している。彼が書いた作品の概略を心の中でなぞって、いつものように救われた。

I am reminded of an author who writes novels like salvation itself. I traced a sentence from his work in my mind and was saved, as always.

Připomíná mi to autora, který píše romány jako spásu. Vystopovala jsem v duchu jednu větu z jeho díla a byla jsem jako vždy zachráněn.

 

11.02.2022

画面の中で走り回る、小さい頃の自分の姿を見つめた。彼女の延長にわたしがいるのだとしたら、生きるのも悪くないかなと思う。

I watched myself as a little girl, running around on the screen. If I am an extension of her, I wonder if it would not be bad to live.

Dívala jsem se na sebe jako na malou holčičku, jak běhám po obrazovce. Pokud jsem jejím prodloužením, říkám si, že by nebylo špatné žít.

 

10.02.2022

信じ続けて、結果を受け取った日。気の済むまでお風呂に入った。

The day I kept believing and received the results. I took a bath until I had enough.

Den, kdy jsem stále věřila a dostala výsledky. Koupala jsem se, dokud jsem toho neměla dost.

 

09.02.2022

まだ見ぬ未来のことをぼんやりと考えている。かつて予測を立てたことは、ひとつも思い通りにならなかった。自分が神様でなくて人間なのだと思い知る。

I am wondering about a future I have yet to see. Not a single thing I once predicted turned out the way I wanted. I realize that I am a human being, not a god.

Přemýšlím o budoucnosti, kterou jsem ještě neviděla. Ani jedna věc, kterou jsem kdysi předpověděla, nedopadla podle mých představ. Uvědomuji si, že jsem člověk, ne bůh.

 

08.02.2022

いまだに、油断するとついひとのことを裁いてしまう。目をつむり、深呼吸して、波がおさまるのを待つ。

I still tend to judge others when I am not careful. I close my eyes, take a deep breath, and wait for the waves to subside.

Stále mám tendenci soudit ostatní, když si nedávám pozor. Zavřu oči, zhluboka se nadechnu a počkám, až vlny opadnou.

 

07.02.2022

ひとに話を聞いてもらった代わりにひとの話を聞いている。循環。

Others have listened to me, and now I am listening to others. Circulation.

Ostatní mi naslouchali a já teď naslouchám ostatním. Oběh.

 

06.02.2022

生まれてきてから一番幸せな一日だったかもしれない。笑いながら泣いた。

It was maybe the happiest day of my life since I was born. I cried with laughter.

Byl to možná nejšťastnější den mého života od narození. Plakala jsem smíchy.

 

05.02.2022

不安定な自分を徹底的に許して、回復したところで外へ出る。新しいものを契約した。

I thoroughly forgave myself for being unstable, and when I recovered, I went out. I contracted a new thing.

Důkladně jsem si odpustila, že jsem byla labilní, a když jsem se vzpamatovala, šla jsem ven. Uzavřela jsem novou smlouvu.

 

04.02.2022

一日中泣いて、寝る前も泣いて、朝起きても泣いていた。人前ですら声を上げて泣いた日。

I cried all day, cried before bed, and cried when I woke up in the morning. The day I cried out loud, even in public.

Probrečela jsem celý den, plakala jsem před spaním a plakala jsem, když jsem se ráno probudila. Ten den jsem plakala nahlas, dokonce i na veřejnosti.

 

03.02.2022

大量の荷物を受け取ってくれた相手から、届いたという旨のメールを受け取る。ほんとうにからっぽになった部屋の真ん中に座って、しばらくぼんやりとした。

I receive a text message from the person who received a large package from me, saying that they received it. Sitting in the middle of a completely empty room, I sat in a daze for a while.

Dostanu e-mailovou zprávu od osoby, která ode mě obdržel velký balík, že ho obdržel. Pak jsem seděla uprostřed úplně prázdné pokoji a chvíli jsem tam jako omámená.

 

02.02.2022

いつでも今日を全力で生きて、ひとりでいると悲しくても嬉しくても泣いてばかりいる。

I always live today to the fullest. And when I am alone, I always cry, whether sad or glad.

Vždycky žiji dnešek naplno. A když jsem sama, vždycky pláču, ať už smutně, nebo ráda.

 

01.02.2022

たとえ何年経っても、今日は特別な日。

No matter how many years have passed, today is a special day.

Bez ohledu na to, kolik let uplynulo, je dnešní den výjimečný.

2022_01

世界が眠りにつくまで、

Until the world falls asleep,

Až do usnutí světa,

 

31.01.2022

かつての今日、について考えている。飛行機に乗りながら眠った日があった。

I am thinking about today which used to be. There was a day I slept on a plane.

Přemýšlím o dnešku, o tom, co bylo kdysi dávno. Byl den, kdy jsem spala v letadle.

 

30.01.2022

大量の荷物を梱包して、送り出した。夜、心にあいた穴をごまかすかのように車に乗って出かけ、トランプを買って帰ってきた。

I packed a large amount of stuff and sent it off. At night, as if to cover up the hole in my heart, I got in my car, drove out, then bought playing cards, and came home.

Zabalila jsem velké množství věcí a poslala je pryč. Večer, jako bych chtěla zakrýt díru v srdci, jsem sedla do auta, odjela, pak si koupila hrací karty a vrátila se domů.

 

29.01.2022

前進。これもきっと運命だ。

Proceed. I am sure that it’s also fate.

Pokračuji. Jsem si jistá, že je to také osud.

 

28.01.2022

かつて師弟関係にあった、著名な心理学者同士の不和について思いを馳せる。その道の熟達者でもうまくいかないことがあったという事実には、救われるものがあるな。

I think back to a disagreement between two prominent psychologists who were once mentors and disciples. There was something redeeming about the fact that even the most adept in the field could not get along.

Vzpomínám si na spor mezi dvěma významnými psychology, kteří byli kdysi mentoři a žáky. Bylo na tom něco spásného, že se ani ti nejzkušenější v oboru nedokázali dohodnout.

 

27.01.2022

どうしてもひとのことを許したい自分がいて、そんな自分自身のことを許した日。

There was me who wanted to forgive others, and this was the day I forgave such myself.

Byla jsem tu já, která chtěla odpustit druhým, a to byl den, kdy jsem odpustila sama sobě.

 

26.01.2022

「すごく危なっかしいのに、すれすれのところで絶対に落ちない綱渡りをしているみたい」と評されたときのことを思い出している。

I remember when I was described as “A person who is walking a tightrope that is very dangerous but never falls off the edge”.

Vzpomínám si, jak jsem byla popsán jako “člověk, který chodí po laně, které je velmi nebezpečné, ale nikdy nespadne z okraje”.

 

25.01.2022

どれだけ逡巡しても、いつだって最初の直感に従う結論にたどり着く。

No matter how much I hesitate, I always reach a conclusion that follows my first instinct.

Ať váhám sebevíc, vždycky dojdu k závěru, který se řídí mým prvním instinktem.

 

24.01.2022

怖かったはずのことすら忘れてしまう。

I even forget that I should have been afraid.

Dokonce jsem zapomněla, že jsem se měla bát.

 

23.01.2022

昔からあるよいものを受け継いで、新しいよいものをさらにつくっていきたいと感じる本能のずるさが、好きだなやっぱり。

I like the cunning instinct to inherit the good things that have existed for a long time and to create new and better things.

Líbí se mi vychytralost instinktu zdědit to dobré, co už dlouho existuje, a vytvářet nové a lepší věci.

 

22.01.2022

血の通った人間以外に敵がいる、と思い始めてからしばらく経つ。名の知れた戯曲のような結末を恐れていたこともあったけれど、きっと現実は、脚本を超えるだろうな。

It has been some time since I began to think that there is an enemy other than a flesh-and-blood human being. I once feared an ending like a well-known play, but I am sure that reality will surpass that scenario.

Už je to nějaký čas, co jsem si začala myslet, že existuje jiný nepřítel než člověk z masa a kostí. Kdysi jsem se obávala konce jako ve známé divadelní hře, ale jsem si jistá, že skutečnost předčí scénář.

 

21.01.2022

身体全体が、不思議な力に包まれた。生かされていることを知る。

My whole body was enveloped in some magical power. I know that I am alive by God.

Celé mé tělo obklopila jakási magická síla. Vím, že žiju díky Bohu.

 

20.01.2022

かつての自分がずっと気がかりだったことがいくつもあって、まるで伏線を回収するように、それらを順番に片づけていく。うれしいな。

In the past, a number of things have always bothered me. And now, as if the prophecy has come true, I’m cleaning those. I’m happy.

V minulosti mi vždy vadila řada věcí. A teď, jako by se proroctví naplnilo, je uklízím. Jsem šťastná.

 

19.01.2022

雪がもくもくと降った。いつの間にか冬の真ん中にいる。

The snow fell in spurts. Before we knew it, we were in the middle of winter.

Sníh padal klidně. Než jsem se nadála, byla jsem uprostřed zimy.

 

18.01.2022

「このフィルターを通すと、仕上がりがやわらかくなります。」

This filter will soften the finished product.

“Tento filtr produkt zjemní bude měkký.”

 

17.01.2022

散歩へ出て、抽象的なものばかりを目で追った。

I went for a walk and followed all the abstract things with my eyes.

Šla jsem na procházku a očima sledovala všechny abstraktní věci.

 

16.01.2022

積もらずに降り続ける雪を眺めている。

I look at the snow that keeps falling without accumulating.

Dívám se na sníh, který stále padá, aniž by se hromadil.

 

15.01.2022

どれだけ手放そうと試みても、結局これはいつも手元へ返ってくるな、と思うものがいくつかある。

No matter how much I try to let go of them, there are a few things that I think will always come back to me in the end.

Bez ohledu na to, jak moc se jich snažím zbavit, je pár věcí, o kterých si myslím, že se ke mně nakonec vždycky vrátí.

 

14.01.2022

あたたかい幸せを、たくさんもらった。勝負が始まる。

I received a lot of warm happiness. The game begins.

Dostalo se mi spousty hřejivé radosti. Tak hra začíná.

 

13.01.2022

体調を崩したから、糖衣のくすりを飲んで痛みをごまかす。効きすぎてぼんやりしながら一日をやり過ごした。

I got sick so I took some medicine to cover up the pain. It worked so well that I passed the day in a daze.

Udělalo se mi špatně. Pak jsem si vzala nějaké léky, abych utlumila bolest. Zabraly tak dobře, že jsem se celý den cítila nejasná.

 

12.01.2022

深い深い海の底まで潜っていって、小さな真珠を見つけて帰ってきた。月灯りにかざして、いつまでも眺めている。そんな日。

I dove down to the bottom of the deep and deep-sea, then came back to find a tiny pearl. I held it up to the moonlight and looked at it forever. Such a day.

Ponořila jsem se na dno hlubokého a hlubokého moře, pak jsem se vrátila a našla malou perlu. Podržela jsem ji v měsíčním světle a dívala se na ni věčně. To byl takový den.

 

11.01.2022

うつくしい羅列に、心を奪われる。苦手だったもののことを好きになる瞬間。

I am fascinated by a beautiful line. The moment when I start to like a thing I used to dislike.

Fascinuje mě krásná linka. Okamžik, kdy se mi začne líbit věc, která se mi dříve nelíbila.

 

10.01.2022

散歩しながら白鳥を探した。一羽も見当たらなかったけれど、幸せな時間だった。

I took a walk and looked for swans. I couldn’t find a single swan, but it was a happy time.

Chodila jsem na procházku a hledala labutě. Nenašla jsem ani jednu labuť, ale byl to šťastný čas.

 

09.01.2022

踊るように生きている。

I am living like I am dancing.

Žiji, jako bych tančila.

 

08.01.2022

最近、月や星を模したものばかり買ってしまう。宇宙と繋がっている自覚を持つこと。

Lately, I’ve been buying a lot of things that resemble the moon and stars. I am aware that I am connected to the universe.

V poslední době si kupuji spoustu věcí, které připomínají měsíc a hvězdy. Uvědomuji si, že jsem spojen s vesmírem.

 

07.01.2022

自分が見たいように世界を見ていること、をひとつひとつ確認しながら歩いている。

I’m walking along, confirming one by one that I’m seeing the world the way I want to see it.

Procházím se a postupně si potvrzuji, že vidím svět tak, jak ho chci vidět.

 

06.01.2022

「そこにいるだけでいいよ」と言われて、腑に落ちた。うれしいな。

When someone said, “It’s enough you just be there,” it became clear to me. I’m glad.

Když mi někdo řekl: “Stačí, když tam prostě budeš,” bylo mi to jasné. To jsem ráda.

 

05.01.2022

仕組みというものには必ず理由があって、納得のうえで抗わないことに喜びを覚える。

There is always a reason for a mechanism, and it is a joy to be convinced and not to resist.

Mechanismus má vždycky nějaký důvod a je radost se nechat přesvědčit a neodporovat.

 

04.01.2022

むかしから伝わる言葉を目で追いながら、ひとが大切にすることの本質はそう簡単には変わらないのだよな、と考えた。

As I followed the words that had been handed down long ago with my eyes, I thought about how the essence of what people value does not change so easily.

Když jsem očima sledoval slova předávaná z dávných dob, přemýšlel jsem o tom, že podstata toho, čeho si lidé váží, se tak snadno nemění.

 

03.01.2022

自分自身が望むとおりに、生活する範囲をせまくした。手の届くところですべてが完結している幸せを噛み締めている。

I have reduced the scope of my life to what I want it to be. I am chewing on the happiness of having everything within my reach.

Zúžila jsem rozsah svého života na to, jako doufám, abych to bylo. Žvýkám štěstí, že mám vše na dosah.

 

02.01.2022

わたしから見れば新しいこと、世界から見れば古いことについて勉強する。

I study what is new to me and old to the world.

Studuji to, co je pro mě nové a pro svět staré.

 

01.01.2022

呼吸をわすれるほどうつくしい夢を見て目が覚めた。

I had a dream so beautiful that I forgot to breathe, I woke up.

Zdála se mi tak krásný sen jako jsem zapomněla dýchat, a probudila jsem se.

2021_12

世界が眠りにつくまで、

Until the world falls asleep,

Až do usnutí světa,

 

31.12.2021

うつくしい終わりは、きっとうつくしい始まりの合図。

This beautiful ending is surely a signal for a beautiful beginning.

Tento krásný konec je jistě signálem pro krásný začátek.

 

30.12.2021

呪文を唱えて切符を手に入れる。溜まっていかないうちに使わなきゃ。

I’m casting a spell and getting a ticket. I’ve got to use it before it starts to pile up.

Zaříkávám kouzel a dostávám jízdenku. Musím ji použít, než se začne hromadit.

 

29.12.2021

人を信じてお酒を飲んだ。おいしかった。

I trusted others and drank alcohol. It tastes good.

Důvěřovala jsem ostatním a pila alkohol. Chutnal mi.

 

28.12.2021

すこしの間なにも考えなくていいように、全力を尽くした。深呼吸。

I did my best to not think about anything for a while. Deep breaths.

Snažila jsem se chvíli na nic nemyslet. Zhluboka jsem se nadechla.

 

27.12.2021

知識の量を可視化したみたいな、分厚い本を買った。紙が好きだ。

I bought a thick book that looks like a visualization of the amount of knowledge. I love paper.

Koupila jsem si tlustou knihu, která vypadá jako vizualizace množství znalostí. Miluju papír.

 

26.12.2021

ある種の圧力を自分にかけて、調子を上げている。あとすこし。

I’m putting a kind of pressure on myself to get better. At this point, I’ve almost done.

Vyvíjím na sebe určitý tlak, abych se zlepšila. V tuto chvíli jsem to už téměř dokázala.

 

25.12.2021

15年間使い続けて、これからもきっと使い続けるのだろうと潜在意識で感じていたものを、顕在化して断ち切った。絶対なんてないな。

I manifested and cut off something that I had been using for 15 years and subconsciously felt that I would probably continue to use. There are no absolutes.

Manifestovala jsem a odřízla něco, co jsem užívala 15 let a podvědomě jsem cítila, že to pravděpodobně budu užívat i nadále. Neexistují žádné absolutní hodnoty.

 

24.12.2021

世界をひっくり返しながら歩いている。

I’m walking around, turning the world upside down.

Chodím kolem a obracím svět vzhůru nohama.

 

23.12.2021

悲しい恋の物語を読み始めたと思ったけれど、同時に、悲しいかどうかは読み終わるまでわからないかもしれない、とも思った。そのあとすぐに、たとえ読み終わってもほんとうのところはわからないな、と思い直した。

I thought I had started reading a sad love story, but at the same time, I thought I might not know if it was sad or not until I finished it. Immediately after that, I thought again that even if I finished reading it, I wouldn’t really know.

Myslela jsem si, že jsem začala číst smutný milostný příběh, ale zároveň jsem si myslela, že dokud ho nedočtu, možná nebudu vědět, jestli je smutný, nebo ne. Hned nato jsem si zase myslela, že i když to dočtu, tak to nebudu vědět pravdu.

 

22.12.2021

信念と理念をすこしずつ磨く。そしてすべてがすこしずつ洗練されていく。

The beliefs and principles are refined little by little. And everything will be sophisticated little by little.

Víra a zásady se postupně zdokonalují. A vše bude postupně zdokonalováno.

 

21.12.2021

嵐の中、きらきらの街を見下ろす。きっとまたいつか思い出す景色。

I looked down on the glittering city during the storm. It’s a view I’m sure I’ll remember again someday.

Během bouře jsem se dívala dolů na třpytící se město. Je to pohled, který si určitě ještě někdy připomenu.

 

20.12.2021

うつくしい選択と、つかの間の結論を受け取る。見守り。

I receive a beautiful choice and a fleeting conclusion. I am watching over it.

Dostávám krásný výběr a letmý závěr. Hlídám na něj.

 

19.12.2021

めまいがするほどの緊張感を定期的に欲する。通り過ぎていく雪景色を眺めながら移動し、試験を受けた。

I crave dizzying tension on a regular basis. I moved on, watching the snowy landscape pass by, and took an exam.

Pravidelně toužím po závratném napětí. Chodila jsem dál, sledovala zasněženou krajinu a udělala si zkoušku.

 

18.12.2021

ひとりの時間を増やす。冷たい水を飲んで、あたらしく覚えたことを静かに整頓する。

I have more time alone. Then I drink cold water and quietly put my newly learned things in order.

Mám více času o samotě. Pak se napiju studené vody a v klidu si dám do pořádku své nově naučené věci.

 

17.12.2021

鼻先が冷えるなと思いながら外を見たら、雪が降っていた。

I looked outside, thinking that the tip of my nose was getting cold, and saw that it was snowing.

Podívala jsem se ven, myslela jsem, že mě studí špička nosu, a viděla jsem, že sněží.

 

16.12.2021

起きている間じゅう、ずっと哲学しているな。

I’ve been philosophizing my entire waking life.

Filozofuji celý svůj bdělý život.

 

15.12.2021

自分に対する、答えに窮する問いが増えるたび、生きる意味を再確認する。必要な作業。

Every time I have more questions about myself that I can’t answer, I reaffirm the meaning of life. Necessary work.

Pokaždé, když se mi vynoří další otázky, na které si nedokážu odpovědět, znovu si potvrdím smysl života. Nezbytná práce.

 

14.12.2021

だんだん自由になっていく。

I’m getting freer and freer.

Jsem stále svobodnější a svobodnější.

 

13.12.2021

寒くて美しい冬の日だった。

It was a cold and beautiful winter day.

Byl chladný a krásný zimní den.

 

12.12.2021

分かったつもりになっていただけのことが、たくさんあると分かった日。

The day I realized that there were many things I just thought I understood.

Den, kdy jsem si uvědomila, že spoustě věcí jsem jen myslela, že rozumím.

 

11.12.2021

最終的に全部、冗談になればいい。

I hope it all turns out to be a joke in the end.

Doufám, že se to nakonec ukáže jako vtip.

 

10.12.2021

愛する人にきちんと愛を伝えられた日。

The day I was able to properly express my love to my loved one.

Den, kdy jsem mohla řádně vyjádřit lásku své milované osobě.

 

09.12.2021

ほんとうに、毎日が走り去っていくみたいだな。

It really seems like every day is running away.

Vážně se zdá, že každý den utíká.

 

08.12.2021

自分自身を愛そうと、努力し始めたときのことを思い出した。

I remembered when I started to try to love myself.

Vzpomněla jsem si, kdy jsem se začala snažit milovat sama sebe.

 

07.12.2021

「愛ほど重要なものはない。」

Nothing is as important as love.

“Nic není tak důležité jako láska.”

 

06.12.2021

天気の悪い日が続いているのに、いつも一日の終わりに星が見える。

Even though the weather has been bad these days, I always see stars at the end of the day.

I když je v posledních dnech špatné počasí, na konci dne vždycky vidím hvězdy.

 

05.12.2021

おそらくわたしを憎んでいるだろうな、という人たちが幸せに暮らしている夢を見て、安心した。きっと誰のことも、心からは嫌いになれない。

I was relieved when I dreamt that people who probably hated me were living happily. I’m sure I can never truly hate anyone.

Ulevilo se mi, že jsem měla sen, co lidé, kteří mě pravděpodobně nenáviděli, žijí šťastně. Jsem si jistá, že nikdy nemůžu nikoho doopravdy nenávidět.

 

04.12.2021

「誰が」よりも「何を」言っているか。

It’s not so much “who’s saying it” as “what’s being said.”

Nejde ani tak o to, “kdo to říká”, jako o to, “co se říká”.

 

03.12.2021

植物にしばらく触っていなかったら、水をやる夢をみた。自省。

I haven’t touched my plants for a while, and I had a dream that I was watering them. Self-reflection.

Dlouho jsem se svých rostlin nedotkla a měla jsem sen, že je zalévám. Sebereflexe.

 

02.12.2021

あまりにも幸せで、笑いながら涙が出た。愛そのものとして生きている。

I was so happy that I cried while laughing. I am living as love itself.

Byla jsem tak šťastná, že jsem se smíchy rozplakala. Žiji jako láska sama.

 

01.12.2021

概念を入れておく容れ物として、身体を使うこと。そんな感覚がどんどん顕著になっていく。

The use of my body as a case to keep concepts. Such a feeling is becoming more and more pronounced.

Použití mého těla jako kufříku k udržení pojmů. Takový pocit je stále výraznější.

2021_11

世界が眠りにつくまで、

Until the world falls asleep,

Až do usnutí světa,

 

30.11.2021

驚くほど喉が渇いて、自分が泣いているのだと気づいた。

I realized that I was incredibly thirsty and knew I am crying.

Uvědomila jsem si, že mám neuvěřitelnou žízeň, a věděla jsem, že brečím.

 

29.11.2021

呼吸を重ねるたびに寒くなる。

It gets colder with each breath.

S každým nádechem je chladnější.

 

28.11.2021

出どころの知れない愛を知って、不思議な気持ちになる。わたしもきっと。

I feel strange knowing that we have a love that I don’t know from where. Maybe, I also.

Je to zvláštní pocit poznat lásku z neznámého zdroje. Možná, já taky.

 

27.11.2021

やりたかったことが全部できた日。雹が降った。

A day when I was able to do everything I wanted to do. It hailed.

Den, kdy jsem mohla dělat všechno, co jsem chtěla. Krupobitilo.

 

26.11.2021

浴びるようにコーヒーを飲んだ。停留所。

I drank coffee as I bathed in it. It was a save point.

Pila jsem kávu, jako jsem se v ní koupala. Byla to zastávka.

 

25.11.2021

稲妻の隙間から、流れ星が見えた。

Through the gap in the lightning, I saw a shooting star.

Skrz mezeru v blesku jsem uviděla padající hvězdu.

 

24.11.2021

ひとの悲しみを映し出すように泣いている。もどかしいな。

I am crying as if I am reflecting on the sorrow of another one. It’s frustrating.

Pláču, jako bych odrážela smutek druhého. Je to frustrující.

 

23.11.2021

どこからが他人なのだろう。

I wonder who “others” are.

Zajímalo by mě, kdo jsou “ostatní”.

 

22.11.2021

天気が、夜にかけて嵐になった。海と空の境界が曖昧になって安心する。

The weather turned stormy through the night. The boundary between the sea and the sky became blurred, which was a relief.

V noci se počasí změnilo na bouřlivé. Hranice mezi mořem a oblohou se rozostřila, což byla úleva.

 

21.11.2021

ちょうど半分ずつ。ほんとうにそうなのだろうという確信と、ほんとうにそうなのだろうかという疑念も、ちょうど半分ずつ。

Just half and half. Half convinced it’s true, half wondering if it’s true.

Prostě půl na půl. Napůl je přesvědčen, že je to pravda, a napůl přemýšlí, jestli je to pravda.

 

20.11.2021

思い出に思い出を上塗りしたような日。

It was a day that seemed to draw memories on the memories.

Byl to den, který jako by kreslil vzpomínky na vzpomínky.

 

19.11.2021

月が地球に食われていた。

The moon was being eaten by the earth.

Měsíc byl požírán Zemí.

 

18.11.2021

朝早く起きて自転車に乗る。太陽の光が睫毛に反射して、まばたきするたびに世界がきらきらした。

I woke up early in the morning and rode my bike. The sun’s rays reflected off my eyelashes, making the world sparkle every time I blinked.

Ráno jsem se probudila brzy a jezdila na kole. Sluneční paprsky se odrážely od mých řas a při každém mrknutí se svět rozzářil.

 

17.11.2021

遥か彼方に見えていたはずの場所を、いつの間にか通り過ぎている。

Before I knew it, I had passed by a place that should have seemed so far away.

Než jsem se nadála, míjela jsem místo, které mi mělo připadat tak vzdálené.

 

16.11.2021

得体の知れない恐怖には、きちんと名前がついていた。もう大丈夫だ。

The unfathomable fear had a proper name. I will never be defeated.

Nevyzpytatelný strach měla jméno. Nikdy nebudu poražen.

 

15.11.2021

ちいさな水晶を買った。水にさらして、手の中でいつまでもきらきらさせている。

I bought a small crystal. I rinsed it to water and let it sparkle whenever in my hand.

Koupila jsem si malý křišťál. Opláchla jsem ho vodou a nechala ho třpytit, kdykoli jsem ho držela v ruce.

 

14.11.2021

光のようだと思っていたひとが、光そのものになった。ほんとうによかった。あなたに会えて、よかった。

The person I thought was like a light has become the light itself. It was the best. I’m glad I met you.

Člověk, o kterém jsem si myslela, že je jako světlo, se stal světlem samotným. To bylo nejlepší. Jsem ráda, že jsem vám potkala.

 

13.11.2021

待たなくても焦らなくても、時期のほうから勝手に訪ねてきてくれる、というようなことばかり起こる。

I don’t have to wait, I don’t have to be in a hurry, the timing just comes to me.

Nemusím čekat, nemusím spěchat, čas prostě přijde sám.

 

12.11.2021

「世界に愛されているね」と言われて、思わず笑ってしまった。ほんとうに、そうだったらいいな。

I couldn’t help laughing because he said to me, “The world loves you.” I wish that were really true.

Nemohla jsem se ubránit smíchu, protože mi řekl: “Svět tě miluje.” A já jsem se zasmála. Kéž by to byla opravdu pravda.

 

11.11.2021

観測者でいられることの幸せを感じている。

I feel happy to be an observer.

Cítím se šťastná, že jsem pozorovatelka.

 

10.11.2021

ここまできても、言葉にしないと伝えられないことがある、というのは不思議だな。

It’s interesting that even after all this time, I have still things I can’t tell without putting them into words.

Je zajímavé, že i po takové době mám stále věci, které nedokážu říct, aniž bych je vyjádřila slovy.

 

09.11.2021

夜、大雨が降った。窓についた水滴を拭わずにいたら、曖昧な光に救われた。

It was raining heavily at night. When I didn’t wipe off the water drops on the window, I was saved by the abstract light.

V noci hustě pršelo. Když jsem nestačila setřít kapky vody z okna, zachránilo mě abstraktní světlo.

 

08.11.2021

日が出る前に起きることにした。世界がだんだん目をさますところを、毎日見れるというのは悪くないな。

I decided to get up before the sun came up. It’s not bad to be able to watch the world gradually wake up every day.

Rozhodla jsem se vstát ještě před východem slunce. Není špatné mít možnost každý den sledovat, jak se svět postupně probouzí.

 

07.11.2021

落ち葉を踏んで歩いた。繊細で朧げな秋の光に、身体を委ねて。

I walked on the fallen leaves while I surrendered my body to the delicate, faint autumn light.

Kráčela jsem po spadaném listí, zatímco jsem své tělo odevzdávala jemnému, slabému podzimnímu světlu.

 

06.11.2021

自分の涙に溺れるほど泣いて、そのまま疲れて寝てしまう。まぶたが熱くて、このままいつまでも目覚めなければいいのにとおもった。

I cried so much that I was drowning in my own tears and I fell asleep exhausted. My eyelids were burning and I wished I would never wake up.

Plakala jsem tak moc, že jsem se topila ve vlastních slzách a vyčerpaně jsem usnula. Víčka mě pálila a přála jsem si, abych se nikdy neprobudila.

 

05.11.2021

底が見えないほど深い溝を自分の周りに掘って、その中でわたしは、何にも邪魔されず、とても幸せに暮らしている。

I have dug a trench around me so deep that I can’t see the bottom, and in it, I live very happily, undisturbed.

Vykopala jsem si kolem sebe příkop tak hluboký, že nevidím na dno, a žiji v něm velmi spokojeně a nerušeně.

 

04.11.2021

夢を食べる動物のことを思い出した。どんな味がするのだろう。

It reminded me of the animals that eat dreams. I wonder what it tastes like.

Připomnělo mi to zvířata, která jedí sny. Zajímalo by mě, jak chutná.

 

03.11.2021

星を数えて歩いた。

I walked while counting the stars.

Ich habe beim Gehen die Sterne gezählt.

Počítala jsem hvězdy během chodila.

 

02.11.2021

すべてが愛に接続されていく。

Everything is connected to love.

Všechno vede k lásce.

 

01.11.2021

今日も数字の魔法に救われている。

The magic of numbers saves me also today.

Kouzlo čísel mě zachraňuje dnes taky.

2021_10

世界が眠りにつくまで、

Until the world falls asleep,

Až do usnutí světa,

 

31.10.2021

理想的な日曜日だった。

It was an ideal Sunday.

Byla to ideální neděle.

 

30.10.2021

一日じゅう甘いコーヒーを飲んで過ごした。風はつめたいのに陽射しはまだ暑くて、季節の変わり目を感じる。

I spent all day long drinking sweet coffee. The wind is already cold but the sunlight is still hot, and I feel the change of seasons.

Celý den jsem pila sladkou kávu. Vítr už je studený, ale sluneční světlo je stále horké a cítím se, že jak roční období mění.

 

29.10.2021

白鳥が飛んでいくのを見た。

I saw a swan flying.

Viděla jsem létat labuť.

 

28.10.2021

毎日歩く通路に小さな窓がついていることを知った。晴れた日はそこから、嘘みたいにきれいな空が見える。

I found out that there is a small window in the passage that I walk through every day. On a sunny day, I can see the beautiful sky like a lie.

Zjistila jsem, že v průchodu, kterým denně procházím, je malé okénko. Za slunečného dne vidím nádhernou oblohu jako lež.

 

27.10.2021

踏切で立ち止まって、走り抜けていく電車を眺めた。

I stopped at the railroad crossing and saw the train running through.

Zastavila jsem na železničním přejezdu a pozorovala projíždějící vlak.

 

26.10.2021

自分が訪れた場所を照らすくらいの力なら、もう身についただろうか。

Have I already acquired the magic of illuminating the place I visited?

Mám již kouzlo osvětlení místa, které jsem navštívila?

 

25.10.2021

気絶するように眠ってしまい、目が覚めたら朝だった。いつかもこんな一日を過ごした。

I fell asleep as if I had fainted, and when I woke up, it was morning. Sometimes I had a day like that, too.

Usnula jsem, jako bych omdlela, a když jsem se probudila, bylo ráno. Někdy jsem měla taky takový den.

 

24.10.2021

吊り橋を渡って、賢人の歴史を辿って歩いた。土地に根ざした物語は土地の数だけあるのだよな、と考える。

I crossed the suspension bridge and went through the history of the sages. I thought there were as many stories rooted in the place as there are places.

Přešla jsem visutý most a prošla historií mudrců. Myslela jsem, že v místě je zakořeněno tolik příběhů, kolik je místo.

 

23.10.2021

人を説得する技術を見て学んだ。そのあといくつかの用事を片付けていても、ずっとそれが頭に残っていた。

I learned by seeing the technique of persuading people. Then I did some errands, but it stayed in my mind all day.

Naučila jsem se tím, že jsem viděla techniku přesvědčování lidí. Poté jsem udělala nějaké pochůzky, ale celý den to zůstalo v mé mysli.

 

22.10.2021

ひとに何かを話すことと、自分自身と対話することに、大きな差異がなくなってきた。

Lately, there’s not much difference between talking to others and communicating with myself.

V poslední době není velký rozdíl mezi tím, když mluvím s ostatními, a když komunikuji sama se sebou.

 

21.10.2021

深い深い海の底で、それでもほかの誰かに出会えるのだとしたら。

If I may meet someone else at the bottom of a deep, deep sea.

Pokud můžu potkat někoho jiného na dně hlubokého, hlubokého moře.

 

20.10.2021

吊るしていた花束が、綺麗に乾燥した。朽ちても美しいものがあることを知った。

The hanging bouquet dried beautifully. I learned that there are beautiful things even if they died.

Závěsná kytice krásně uschla. Naučila jsem se, že existuje krásné věci, i když zemřely.

 

19.10.2021

小さな紙の束が届いた。自分の存在が取るに足らないものだと思えて嬉しいな。

I got a small bundle of paper. I’m glad because I can think my being is insignificant.

Dostala jsem malý svazek papíru. To jsem ráda, protože si mohu myslet, že moje bytost je bezvýznamná.

 

18.10.2021

目が回るような早さで一日が終わる。

The day ends at a dizzying speed.

Den končí závratnou rychlostí.

 

17.10.2021

冬が来た。

Winter has come.

Zima přišla.

 

16.10.2021

わたしは照らされているに過ぎない存在なのだと再確認した日。忘れたら、本体もろとも消えてしまう。

The day I reaffirmed that I am existence just illuminated by it. If I forget it, I will disappear.

Den, kdy jsem znovu potvrdila, že jsem bytost, která je jím jen osvětlena. Jestli to zapomenu, zmizím.

 

15.10.2021

知っているはずの場所が、まるで新しい世界のように見える。隠し扉を開けたような気分。

The place I should know but looks like a new world. I feel like I’ve opened the hidden door.

Místo, které bych měla znát, vypadá jako nový svět. Mám pocit, že jsem otevřela skryté dveře.

 

14.10.2021

始まりに繋がらない終わりなどない。その希望が、いつでも前を向いて歩いていられる理由。

There is no end that does not lead to the beginning. That hope is why I can always walk forward.

Neexistuje konec, který by nevedl k začátku. To je důvod, proč mohu vždy jít vpřed.

 

13.10.2021

想像していたよりもずっと、ずっと幸せな時間を過ごした。

I had a happier and happier time than I had imagined.

Měla jsem šťastnější a šťastnější období, než jsem si představovala.

 

12.10.2021

「おわりが見える」ということ。

To see the end.

“Vidět konec”.

 

11.10.2021

ここのところ、青いものにばかり心を奪われてしまうな。

These days, I’m crazy about the blue things.

V poslední době jsem blázen do modrých věcí.

 

10.10.2021

自分が書いた文章の上を歩いている。

I’m walking through above the sentences I wrote.

Chodím nad větami, které jsem napsala.

 

09.10.2021

わたしは、女性としての自分を、思っているよりずっと愛しているのかもしれない。

I may love myself as a woman much more than I think.

Jako žena, možná se miluji mnohem víc než si myslím.

 

08.10.2021

寝て起きてをくりかえしている間に、夢みたいな夢を見た。

While sleeping and waking up repeatedly, I had a dream like dream.

Při opakovaném spánku a probuzení jsem měla sen jako sen.

 

07.10.2021

太陽光も月光も、ひとしい白さな気がするのだが、さて。

I feel that sunlight and moonlight are the same whiteness, hmm.

Cítím se, že sluneční světlo a měsíční světlo jsou stejné bělosti, no.

 

06.10.2021

ピアノの音を聴いている。

I listen to the sound of the piano.

Poslouchám zvuk klavíru.

 

05.10.2021

前世、という概念にぼんやりとした面白さを感じて、それについて考えてはひとりで遊んでいる。あの人は、いまの形になる前はなんだったのかな。

I guess the concept of “karma” is abstract and interesting, so I am thinking about it and playing alone. What was that person in a previous life?

Myslím, že koncept karmy je abstraktní a zajímavý, takže o tom přemýšlím a hraji s ními sama. Co byla ta osoba v předchozím životě?

 

04.10.2021

美しいと感じるものが、しだいに増えていく。最終的にはすべてが美しくなるのだろうか。

Things that make me feel beautiful are gradually increasing. Will I feel that everything is beautiful in the end?

Věci, které se cítím, že  krásné, postupně přibývají. Budu mít pocit, že je všechno krásné nakonec?

 

03.10.2021

自然の中で聞こえてくる音を「音楽みたい」だと認識するのは、日本固有の考え方だと知る。なるほど。

I learned that it is a uniquely Japanese way of thinking that recognizes sounds heard in nature as “music”. I see.

Naučila jsem se, že je to jedinečně japonský způsob myšlení, který rozpoznává zvuky slyšené v přírodě jako hudba. Chápu.

 

02.10.2021

また新しい知識が滝のように流れるようになった。どうして溺れないのだろう。

New knowledge began to flow like a waterfall again. It’s strange that I won’t drown.

Nové znalosti začaly znovu proudit jako vodopád. Je zvláštní, že se neutopím.

 

01.10.2021

公平とは何かを考えている。

I am thinking about what is “fair”.

Přemýšlím o tom, co je spravedlivé.

2021_09

世界が眠りにつくまで、

Until the world falls asleep,

Až do usnutí světa,

 

30.09.2021

もしも運命なら、わたしは必ず彼らにまた会える。

If it’s fate, I’ll definitely see them again.

Pokud je to osud, určitě se je ještě uvidím.

 

29.09.2021

花束をもらった。

I got a bouquet.

Dostala jsem kytici.

 

28.09.2021

よく晴れた一日。人を殺す夢を見た。

It was a sunny day. I had a dream of killing a person.

Byl slunečný den. Viděla jsem sen někoho zabít.

 

27.09.2021

「毒にも薬にもならない」というのは、いい言い回しだな。

“It’s neither a poison nor a medicine” is a good phrase.

Není to ani jed, ani lék je dobrá fráze.

 

26.09.2021

雨が降った。部屋で一日中何かを書いて、ときどきお茶を飲み、よく眠った。再生。

It rained. I wrote something in the room all day, sometimes drank tea, and slept well. Regenerate.

Pršelo. Celý den jsem něco psala ve svém pokoji, někdy jsem pila čaj a dobře se mi spalo. Regenerovat.

 

25.09.2021

今日のわたしは機嫌が悪いな、と感じるときは、おおむね体調が悪い。覚え書き。

When I feel that I am in a bad mood, almost I’m sick. This is a memorandum.

Když cítím, že mám špatnou náladu, skoro je mi špatně. Toto je memorandum.

 

24.09.2021 

数字から祝福されていることを、ときどき思い出す。

Sometimes I remember that I was blessed by the numbers.

Někdy si vzpomínám, že jsem požehnán od čísly.

 

23.09.2021 

かつてよく通った場所の写真を不意に見てしまい、こころの奥がぎゅっとなった。わたしはこういう種類の傷をいくつも持っていて、だけどきっと、完治させたくないのだとも思う。

I unexpectedly saw a photo of a place I used to visit many times, and my heart tightened. I have a lot of these kinds of wounds, but at the same time, I don’t want to heal them.

Najednou jsem viděla fotografii místa, které jsem mnohokrát navštívila, a srdce se mi volelo. Těchto druhů ran mám hodně, ale zároveň je nechci uzdravovat.

 

22.09.2021

いずれ血肉になるもの。それを選ぶということ。

The thing that will eventually become my body. And to choose it.

Věc, která se nakonec stane mým tělem. A vybrat si to.

 

21.09.2021

満月を眺めながら眠った。もうなにも怖くない。

I slept while watching the full moon. I am not scared of anything anymore.

Při sledování úplňku jsem spala. Už se ničeho nebojím.

 

20.09.2021

昼には夏の虫が鳴いて、夜には秋の虫が鳴いている。一日じゅう虫の声が聞こえる。

Summer insects are singing in the day, and autumn insects are singing at night. I can hear some insects all day long.

Letní hmyz zpívá ve dne a podzimní hmyz zpívá v noci. Celý den slyším nějaký hmyz.

 

19.09.2021

日曜日のにおいがした。

It smelled like Sunday.

Vonělo to jako v neděli.

 

18.09.2021

要らない日などほんとうに、一日もないのだと、心から思った瞬間があった。泣いてばかりいる。

There really isn’t a day when I don’t need it. I had a moment when I thought from the bottom of my heart. I’m crying all the time.

Opravdu není den, kdy bych to nepotřebovala. Měla jsem okamžik, kdy jsem z hloubi duše přemýšlela. Plakám vždycky.

 

17.09.2021

持ち歩くための石を、また買った。きらきらと光にかざして、いつまでも眺めている。

I bought a portable stone again. I hold it over the light and look at it whenever.

Zase jsem si koupila přenosný kámen. Držím to nad světlem a dívám se na to kdykoliv.

 

16.09.2021

悲しくて泣くことよりも、嬉しくて泣くことのほうが増えた。

These days I cry with happiness rather than sadness.

V dnešní době pláču spíše ke štěstí než ke smutku.

 

15.09.2021

歯とおなかがいたい。

I have a toothache and a stomach ache.

Bolí mě zuby a břicho.

 

14.09.2021

運命をうごかした。よく晴れた一日だった。

I moved my destiny. It was a sunny day.

Pohnula jsem svým osudem. Byl jasný den.

 

13.09.2021

光る魚になって、夜の中を泳いだ。前にもこんなことがあったような気がする。

I became a glowing fish and swam into the night. I felt that something like this had happened before, too.

Stala jsem se zářící rybou a plavala do noci. Cítila jsem se, že se něco takového stalo už dříve taky.

 

12.09.2021

踏切の音を聞きながらねむった。夢の中を、電車が走って行った。

I slept while listening to the sound of the railroad crossing. The train ran through in my dream.

Usnula jsem během poslouchala zvuk železničního přejezdu. Vlak jel skrz můj sen.

 

11.09.2021

幻みたいな秋を、それでもちゃんと、わすれないように。

However, I do not want to forget the illusory autumn.

Však, nechci zapomenout na iluzivní podzim.

 

10.09.2021

せまい鉢に植えられて、苦しそうだった緑を植え替えた。心なしかうれしそうに見える。

I replanted houseplants that seemed to be painful because they were planted in a small pot. Then they looked happy.

Přesadila jsem pokojové rostliny, které se zdály bolestivé, protože byly zasazeny do malého květináče. Pak vypadaly šťastně.

 

09.09.2021

合わない靴を歩いて長い距離を歩いたせいで、足の指を怪我した。痛みをかかえてあるきながら、考える。鮮やかな血がたくさん流れて、ああ、わたしは生きている、とおもった。

I injured my toes because I walked a long distance with my shoes that didn’t fit. I thought about many things while having pain. A lot of vivid blood flowed, and I thought I was alive.

Zranil jsem si prsty na nohou, protože jsem šel dlouhou vzdálenost s botami, které mi neseděly. Přemýšlel jsem o mnoha věcech, když jsem měl bolest. Teklo hodně živé krve a já si myslel, že jsem naživu.

 

08.09.2021

最近のわたしは、背中に翼が生えている。

Recently I have had wings on my back.

Nedávno mám křídla na zádech.

 

07.09.2021

なにもかも、ぜんぶただしい。ひとつとしてまちがっていない。

Everything is right. There is nothing wrong.

Všechno je správně. Není tam nic chyba.

 

06.09.2021

光を追いかけて生きているとおもっていたけれど、わたし自身が光なのかもしれない。

I thought that I live chasing the light, but I may be the light myself.

Myslela jsem si, že žiju snaze o světlo, ale možná sama jsem to světlo.

 

05.09.2021

試されていると感じるたびに、わたしがわたしとして生まれてきた理由を考える。

Every time I feel like I’m being tested, I think about why I was born as myself.

Pokaždé, když cítím, že mě zkouší, přemýšlím o tom, proč jsem se narodila jako já.

 

04.09.2021

見切りをつける時期を見計らっている。

I’m waiting for time to leave.

Čekám čas k odchodu.

 

03.09.2021

虫の声をききながら眠った。

I slept while listening to the murmur of the insect.

Spala jsem zároveň poslouchala mumlání hmyzu.

 

02.09.2021

世界がやさしくてびっくりしている。

I’m surprised because the world is kind to me.

Jsem překvapen, protože svět je ke mně laskavý.

 

01.09.2021

雨が秋を運んできた。

The rain brought autumn.

Déšť přinesl podzim.

2021_08

世界が眠りにつくまで、

Until the world falls asleep,

Až do usnutí světa,

 

31.08.2021

夏を洗い流す雨が降った。

It rained to wash away the summer.

Pršelo, aby opláchnulo léto.

 

30.08.2021

たとえ、何も変わらなかったとしても。

Even if nothing changes.

I když se nic nezmění.

 

29.08.2021

夜、海へ行き、星空を見上げた。すこし肌寒くて、猫を膝に置いたらちょうどよかった。

At night, I went to the sea and looked up at the starry sky. It was chilly, so I put the cat on my lap. It was just right.

V noci jsem šla k moři a podívala se na hvězdnou oblohu. Bylo chladno, tak jsem si dala kočku na klín. Bylo to tak akorát.

 

28.08.2021

つよくてきれいな女性が泣いているところを見て、おもわず一緒になって泣いてしまう。手の上に乗せて、ずっと眺めていたくなるような涙だった。

When I saw a strong and beautiful woman crying, I cried with her. I wanted to put it in my hand and keep looking at it. It was such tears.

Když jsem viděla plakat silnou a krásnou ženu, rozplakala jsem se s ní. Chtěla jsem to dát do ruky a pořád se na to dívat. Byly to takové slzy.

 

27.08.2021

自分自身としか話していない。

I’m only talking with myself.

Mluvím jenom sama se sebou.

 

26.08.2021

やりたかったことが、全部できた日。こういう日が増えたらいいな。

It was a day when I could do everything I wanted to do. I hope there will be more days like this.

Byl to den, kdy jsem mohla dělat vše, co jsem chtěla. Doufám, že takových dnů bude víc.

 

25.08.2021

書かなければ気づけないことがたくさんある。循環。

There are many things I won’t notice if I don’t write. Circulation.

Je spousta věcí, kterých si nevšimnu, když nebudu psát. Oběh.

 

24.08.2021

やりたいことが多すぎて、なかなか眠れない。

I have too many things I want to do, and I can’t sleep easily.

Mám příliš mnoho věcí, které chci dělat, a nemohu spát snadno.

 

23.08.2021

海辺を散歩した。水平線に浮かぶ船を見つめて、まるで自分のようだなと思う。

I took a walk on the beach. Looking at the ship floating on the horizon, I thought it was like me.

Chodila jsem procházku po pláži. Při pohledu na loď plující na obzoru jsem si myslela, že je jako já.

 

22.08.2021

天の怒りそのものみたいな雷が鳴った。空を見上げて、龍の巣をしばらく眺める。

A thunder rang like the wrath of God itself. I looked up at the sky and looked at the dragon’s nest for a while.

Hrom zazněl jako hněv samotného Boha. Vzhlédla jsem k obloze a chvíli se dívala na dračí hnízdo.

 

21.08.2021

すべてがあらかじめ決められていたかのように錯覚する。必要なものを、必要とするだけ手に入れる。

I feel like an illusion that everything was decided in advance. I get what I need, as much as I want.

Cítím jako iluzi, že o všem bylo předem rozhodnuto. Já dostávám, co potřebuji, kolik chci.

 

20.08.2021

試験の結果を受け取った。軽くなった心で考えたら、やりたいことがすぐに見つかった。

I got the test results. With my lightened heart, I soon found what I wanted to do.

Dostala jsem výsledky testu. Se svým odlehčeným srdcem jsem našla to brzy, co chci dělat.

 

19.08.2021

べつの世界線で生きているひとと出会うたび、新鮮な気持ちで驚く。

Every time I meet someone living on another world line, I am surprised with my fresh feeling.

Pokaždé, když potkám někoho žijícího na jiné světové linii, jsem překvapen svým svěžím pocitem.

 

18.08.2021

手放しつづけた日。空いた場所に、あたらしいものが次々舞い込んでくる。

The day I kept letting go. New things come into the vacant space one after another.

Den, kdy jsem to stále vyhodila. Nové věci přicházejí do prázdného prostoru jedna za druhou.

 

17.08.2021

大切にされている、ということ。大切にする、ということ。もう一度だけ頑張ろうとおもった。

To be cherished by someone. To cherish someone. I thought I will do my best just once more.

Aby si někdo vážil. Vážit si někoho. Myslela jsem si, že udělám to nejlepší jen ještě jednou.

 

16.08.2021

必要な情報を拾って歩き、質を選択する。

I am picking up the information I need while walking, and I choose the quality.

Při chůzi sbírám informace, které potřebuji, a vybírám kvalitu.

 

15.08.2021

気絶するように寝てしまう。疲れている。

I fell asleep as if I had fainted. I’m tired.

Usnula jsem, jako že jsem omdlela. Jsem unavená.

 

14.08.2021

不在のひとに会いに行く。一日中雨が降っていて、神様が怒っているのかもしれないとおもった。

I went to see a person who isn’t there. It rained all day and I thought God might be angry.

Šla jsem se podívat na osobu, která tu není. Celý den pršelo a myslela jsem si, že se Bůh může zlobit.

 

13.08.2021

涙がでるほどうれしいことがあって、しあわせな気持ちで寝て起きた。同時に、自分が女性であることを思い知る。

I was so happy that I cried, so I slept with happiness then woke up. At the same time, I realized that I am a woman.

Byla jsem tak šťastná, že jsem plakala, takže jsem spala štěstím a pak se probudila. Zároveň jsem si uvědomila, že jsem žena.

 

12.08.2021

すきなひとを通じて、わたしは自分自身を知るのだと思った。

I thought I will know myself through the person I like.

Myslela jsem, že se sama sobě budu znát díky osobě, kterého mám ráda.

 

11.08.2021

からっぽの器を見て、ただそれがからっぽの器だと認識すること。

To look at the empty container and to recognize it just as an empty container.

Den leeren Behälter betrachten und ihn einfach als leeren Behälter erkennen.

 

10.08.2021

ひさしぶりに、本当にひさしぶりに本を読んだ。脳が洗われた。

I read a book for the first time in a long time. My brain was washed.

Knihu jsem četla poprvé po dlouhé době. Můj mozek byl umytý.

 

09.08.2021

うつくしい文章を書き写して、全身に通す。穏やかな気持ちになった。

I wrote down a beautiful sentence and put it through my whole body. I felt calm.

Zapsala jsem si krásnou větu a prošla ji celým tělem. Cítila jsem se klidná.

 

08.08.2021

不思議な色の雲と空を見上げた。夏の真ん中。

I looked up at the fantastically colored clouds and sky. It was the middle of summer.

Vzhlédla jsem k magický zbarveným mrakům a obloze. Bylo to uprostřed léta.

 

07.08.2021

遠く離れた向こう岸にあると思いこんでいたものは全部、きっと背中合わせでくっついている。だから見失うのだ。

Everything I thought was on the other side of the river is surely stuck back to back. That’s why I often lose sight of it.

Všechno, co jsem si myslela, že je na druhé straně řeky, je určitě přilepené zády k sobě. Proto často ztrácím ze zřetele.

 

06.08.2021

祈る日。忘れずにいることで、誰かが救われると信じて。

Day to pray. I believe that if I don’t forget it, I will save someone.

Den k modlitbě. Věřím, že pokud na to nezapomenu, někoho zachráním.

 

05.08.2021

去年と同じ場所を訪れて、去年より今年のほうがぜんぶ良くなっていて安心する。大丈夫だ。

I visited the same place as last year and was relieved that this year was all better than last year. It’s OK.

Navštívila jsem stejné místo jako loni a ulevilo se mi, že letos to bylo všechno lepší než loni. To je v pořádku.

 

04.08.2021

甘い飲み物をたくさん飲んで、半分ねむりながら仕事をした。

I drank a lot of sweet drinks and worked while half asleep.

Vypila jsem spoustu sladkých nápojů a pracovala napůl spící.

 

03.08.2021

ひさしぶりに、息が切れるほど身体を動かした。全身で夏を受け取る。

After a long time, I exercised to the point of breathlessness. I received summer with my whole body.

Po dlouhé době jsem cvičila až do dechu. Léto jsem si dostala celým tělem.

 

02.08.2021

薬を飲んで、座ったまま寝てしまう。全部夢だったのかもしれない。

I took medicine and fell asleep while sitting. Maybe it was all a dream.

Vzala jsem si léky a usnula v sedě. Možná to všechno byl sen.

 

01.08.2021

わたしを構成していると思っていたものをぜんぶ手放しても、わたしはわたしのままだった。

Even if I let go of everything I thought was part of me, I am just I.

I kdybych pustila všechno, o čem jsem si myslela, že je mojí součástí, já jsem prostě já.

2021_07

世界が眠りにつくまで、

Until the world falls asleep,

Až do usnutí světa,

 

31.07.2021

一周。すべてが変わったような気もするし、何ひとつ変わっていないような気もする。

One lap. I feel like everything has changed, and I feel like nothing has changed.

Jedno kolo. Mám pocit, že se všechno změnilo, a mám pocit, že se nic nezměnilo.

 

30.07.2021

部屋の植物を植え替える。自分の行為に対する結果を受け取った。浄化。

I replanted the house plants in my room. I received the result for my actions. It is catharsis.

Ve svém pokoji jsem znovu zasadila pokojové rostliny. Dostala jsem výsledek za své činy. Je to katarze.

 

29.07.2021

麻酔を打って、病院に泊まった。寝たり起きたりをくりかえしながらずっと考えごとをしていて、気がつけば泣いていた。枕が借り物であることを思い出して、濡らさないように気をつけながら、気を失うようにまた眠りについた。

I was anesthetized and stayed at the hospital. I was thinking about something all the time, and repeated sleeping and waking up, and when I noticed, I was crying. Recalling that the pillow was borrowed, I fell asleep again, taking care not to get it wet.

Byla jsem narkotizován a zůstala jsem v nemocnici. Pořád jsem na něco myslela a opakovala jsem spánek a probouzení, a když jsem si toho všimla, plakala jsem. Vzpomněla jsem si, že polštář byla zapůjčen, znovu jsem usnula a dávala jsem pozor, abych nezmokla.

 

28.07.2021

誰のことも許せないひとは、誰からも許されないひとよりずっとずっとつらいだろうな。

A person who can’t forgive anyone will be much harder than a person who can’t be forgiven by anyone.

Člověk, který nedokáže nikomu odpustit, bude mnohem těžší než člověk, který nemůže být odpuštěn nikým.

 

27.07.2021

何もかもがきらきらと輝いてみえる、めがねを手に入れた。

I got glasses that make everything look shining.

Získala jsem brýle, díky nimž všechno vypadá zářivě.

 

26.07.2021

意味はないと分かっていても、いつも理由を探してしまう。

I always look for a reason, even if I know it doesn’t make sense.

Vždy hledám důvod, i když vím, že to nedává smysl.

 

25.07.2021

夏の夜の匂いがした。

It smelled like a summer night.

Vonělo to jako letní noc.

 

24.07.2021

鈴を鳴らしながら歩く。

I walk while ringing the bell.

Chodím a zvoním na zvonek.

 

23.07.2021

かつてひとつだったもの。だからこんなに苦しいのだろうか。

It used to be one. So is it so painful?

Býval to jeden. Takže je to tak obtížné?

 

22.07.2021

なにかに気がつくたび、これは早いのか遅いのか、と考える。どちらでもないのかもしれない。

Whenever I notice something, I wonder if this is early or late. It may be neither.

Kdykoli si něco všimnu, zajímalo by mě, jestli je to brzy nebo pozdě. To nemusí být ani jedno, ani druhé.

 

21.07.2021

また手放す時期がきた。全部つながっている。

It’s time to let go again. It’s all connected.

Je čas se znovu spustit. Je to všechno propojené.

 

20.07.2021

停留所。こういう時間を求めていた、ということの延長。

The save point. This is an extension of the fact that I wanted this kind of time.

Zastávka. To je rozšíření skutečnosti, že jsem chtěla tento druh času.

 

19.07.2021

ある種の緊張感と戦いつづけていて、ひとつ終わると次がやってくる。あとどれだけこれを繰り返すのだろう。

I keep fighting some kind of tension. When one is over, the next one comes. How many more times will it be repeated?

Pořád bojuji s jakýmsi napětím. Když jeden skončí, přijde další. Kolikrát se to bude opakovat?

 

18.07.2021

「何ひとつやめたくない」と意地を張る人間が導き出す結果を眺めている。

I am watching the results of a person who is stubborn and says, “I don’t want to stop doing anything.”

Sleduji výsledky tvrdohlavého člověka kdo říká: „Nechci s ničím přestat.“

 

17.07.2021

自分の涙を拾い集めて歩いた日。

It was the day when I picked up my tears while walking.

Byl to den, kdy jsem při chůzi sbírala svoje slzy.

 

16.07.2021

精算。また運命を試すようなことをしてしまう。

Settle. I tried my destiny again.

Usadit. Zkoušela jsem svůj osud znovu.

 

15.07.2021

触りたくなるような三日月だった。

It was a crescent moon that makes me feel like want to touch it.

Byl to půlměsíc, kterému se ho chci dotknout.

 

14.07.2021

どうかこのまま、息が止まりませんように。

I pray my breath doesn’t stop.

Modlím se, aby se můj dech nezastavil.

 

13.07.2021

壊れそうで、なかなか壊れないな。

It seems to break, but it doesn’t break easily.

Zdá se, že se to zlomí, ale nerozbije se to snadno.

 

12.07.2021

ふわふわして落ち着かない気持ちのよりどころを探したけれど、結局見つからなかった。

I was looking for a place to put my fluffy and restless feelings, but I couldn’t find it after all.

Hledala jsem místo, kde bych vložila své načechrané a neklidné pocity, ale koneckonců jsem to nenašla.

 

11.07.2021

ひとりで海に行き、波打ち際を歩く。夜の海に行くとかならず思い出す小説があって、頭の中でその一節を反芻した。

I went to the sea alone and walked along the beach. I have a novel which I always remember when I go to the sea at night, and I ruminate about that passage in my mind.

Šla jsem k moři sama a chodila po pláži. Mám román, který si vždy pamatuji, když jdu v noci k moři, a v duchu jsem si přemýšlela o té jedné větě.

 

10.07.2021

ひとつの大きな結論に、たどり着いたかもしれない日。毎日がずっと、そんな日のような気もするけれど。

It was a day when I might come to one big conclusion. But every day I feel like that day.

Byl den, kdy jsem možná dospěla k jednomu velkému závěru. Ale každý den se cítím jako ten den.

 

09.07.2021

何も見えなくなるくらいの、強い雨だった。かつてのわたしなら、きっと今ごろ泣いていた。雨の匂いがした。

It was raining so heavily that I couldn’t see anything. If I were the same as before, I would have been crying. It smelled like rain.

Byl tak silný déšť, že jsem nic neviděla. Myslela jsem si, že kdybych byla stejná jako předtím, plakala bych. Vonělo to jako déšť.

 

08.07.2021

どうあっても世界は続いていく。だとしたら。

The world will continue no matter what. If so.

Svět bude pokračovat bez ohledu na to, co se stane. Pokud jo.

 

07.07.2021

霧の中、山道を歩く。つかの間の現実逃避だった。

I walked on a mountain road in the fog. It was a fleeting escape from reality.

Šla jsem na horské silnici v mlze. Byl to letmý únik z reality.

 

06.07.2021

忘れられない女の子の夢を見た。わたしは彼女に許されたいのか、愛されたいのか、それともただ会いたいだけなのか、いつも分からなくなる。ぜんぶかもしれない。

I had a dream about an unforgettable girl. I don’t always understand if I want her to be forgiven, loved, or just want to meet her. It can be all of that.

Měla jsem sen o nezapomenutelné dívce. Vždycky nechápu, jestli chci, aby jí bylo odpuštěno, milováno, nebo se s ní jen chci setkat. Může to být všechno z toho.

 

05.07.2021

冷静になれる唯一の手段として、なかば勉強に依存している。これでいい。

I rely on studying as the only way to stay calm. It is okay.

Spoléhám na studium jako na jediný způsob, jak zůstat klidná. To je fajn.

 

04.07.2021

怒りを分解していくとかならず悲しみにたどり着くと思っていて、やっぱりこれはまちがいではなさそうだ。

I think when I analyze anger, there is always sadness in the end, which seems to be right.

Myslím, že když analyzuju hněvu nakonec vždy dojde ke smutku, což se zdá být správné.

 

03.07.2021

これをするためにここへきた、という時間を過ごす。窓の外から、いつかもきっと嗅いだにおいがした。

I spent time like that “I came here to do this.” From the outside of the window, I smelled it a long time ago.

Strávila jsem čas „přišla jsem tady, abych to udělala“. Z vnější strany okna jsem voněla něco, co jsem voněla předtím.

 

02.07.2021

夏に勝てない。

I lose in the summer.

Prohrávám v létě.

 

01.07.2021

風まで熱い。

Even the wind is hot.

Dokonce i vítr je horký.