2022_04

世界が眠りにつくまで、

Until the world falls asleep,

Až do usnutí světa,

 

30.04.2022

ひとりでいても新しいことに出会えると知ってしまった。

I’ve learned that I can meet new things even when I’m alone.

Naučila jsem se, že mohu poznávat nové věci, i když jsem sama.

 

29.04.2022

ほんとうに一日じゅう眠って、自分が疲れていたことに気がついた。充電。

I really slept all day and realized how tired I was. Recharging.

Celý den jsem opravdu prospala a uvědomila si, jak jsem unavená. Dobíjení.

 

28.04.2022

自分の行いが数字として可視化されない恐怖と、きっとずっと闘っているのだと気が付いた。幻想だろうか。

I realized that I must have been struggling all along with the fear of not being able to visualize my deeds as numbers. Is it an illusion?

Uvědomila jsem si, že jsem celou dobu musela bojovat se strachem, že si nedokážu představit své činy jako čísla. Je to iluze?

 

27.04.2022

過呼吸になるまで泣いた。何もしていないのに。何もしていないから。

I cried until I hyperventilated. Even though I had done nothing. Because I didn’t do anything.

Brečela jsem, až jsem nadměrné dýchání. I když jsem nic neudělala. Protože jsem nic neudělala.

 

26.04.2022

ほしいもののことについて考える。いつしかわたしは、形がないものばかりを欲しがるようになってしまったな。

I think about what I want. Somehow I have come to only want things that have no shape.

Přemýšlím o tom, co chci. Nějak jsem dospěla k tomu, že chci jen věci, které nemají žádný tvar.

 

25.04.2022

知の概念に幅がある言語について思いを馳せている。

I am thinking about language, which has a wide range of concepts of knowledge.

Uvažuje o jazycích s různými pojetími znalostí.

 

24.04.2022

わたしがわたしでよかったと思えた日。見るものすべてがやさしい光に包まれていた。

It was a day when I was happy to be me. Everything I saw was enveloped in soft light.

Byl to den, kdy jsem byla šťastná, že jsem sama sebou. Všechno, co jsem viděla, bylo zahaleno měkkým světlem.

 

23.04.2022

ずっとずっとしまってあった箱をあけて、中身を取り出して眺めてみた。ながいこと怖くて開けられなかったそれを、恐怖の理由ごと抱きしめる。もう永遠に大丈夫だ。

I opened the long-abandoned box, took out the contents, and examined them. I hugged the box I had been afraid to open for so long, for reasons of sheer fear. Now it would forever be okay.

Otevřela jsem dlouho odloženou krabici, vyndala obsah a prohlédla si ho. Krabici, kterou jsem se tak dlouho bála otevřít, jsem objala s důvodů samotného strachu. Teď už to bude navždy v pořádku.

 

22.04.2022

朝、久しぶりに履いた靴にうっすらとかかっていた蜘蛛の巣を払って家を出た。夜、ちいさな蜘蛛が現れて、そっと逃してやる夢を見た。

In the morning, I left the house after brushing off a spider’s web that had been lingering on my shoes for the first time in a long time. At night, I dreamed that a tiny spider appeared and I gently let it go.

Ráno jsem poprvé po dlouhé době vyšla z domu poté, co jsem z bot setřela pavučinu, která se mi tam držela. V noci jsem měla sen, že se objevila malý pavouk a já ho jemně pustila.

 

21.04.2022

自分で自分の弱さだと認識していた部分が、むしろそれがあなたの強さだと人から指摘されたことがある。当時の驚きとともに時折思い出す、一生忘れない出来事。

I once had someone point out to me that an area that I had perceived as my weakness was rather your strength. An event I will never forget, which I recall from time to time along with my surprise at the time.

Jednou mě někdo upozornila, že oblast, kterou jsem považovala za svou slabinu, je spíše vaší silnou stránkou. Událost, na kterou nikdy nezapomenu a kterou si čas od času připomínám spolu s mým tehdejším překvapením.

 

20.04.2022

ひとを護るために、自分自身を護ることが根源的に必要だということを忘れてはいけない。頭ではわかっているのだけれど。

I must not forget that it is fundamentally necessary to protect myself in order to protect others. I know this in my head.

Nesmím zapomínat, že je zásadně nutné chránit sebe, abych mohla chránit ostatní. Vím to i ve své hlavě.

 

19.04.2022

尊敬するひとの、血が通った仕事を見た。真似できる日がくるだろうか。

I saw the living work of someone I admire. I wonder if I will ever be able to imitate him.

Viděla jsem živé dílo někoho, koho obdivuji. Zajímalo by mě, jestli ho někdy dokážu napodobit.

 

18.04.2022

知識の棚卸しをするような感覚があり、気分がいい。ある指標に則って、頭の中で散らかっている情報を整理しているみたいだ。

It feels good, like taking inventory of my knowledge. It’s like I’m sorting through the information scattered around in my head according to certain indicators.

Je to dobrý pocit, jako když si dělám inventuru svých znalostí. Jako bych si třídila informace roztroušené v hlavě podle určitých ukazatelů.

 

17.04.2022

目の前に魔物が現れたらどうするだろうかと想像する。それが仮に自分自身が作り出したものなら、視線だけで懐柔するしかないな、と思った。

I imagine what I would do if a demon appeared in front of me. If it were one of my own creations, I thought, I would have to tame it with only my glance.

Představuji si, co bych dělala, kdyby se přede mnou objevil démon. Kdyby to byla nějaký můj vlastní výtvor, pomyslela jsem si, musel bych ho zkrotit jen svým pohledem.

 

16.04.2022

緑の中を歩いた。とめどなくあふれ出す生命の息吹におののきながら、春の中に早くも混じっている夏を見た。

I walked among the greenery. I was frightened by the endless breath of life, and I saw summer mixed in with spring.

Procházela jsem se mezi zelení. Děsila mě nekonečný dech života a viděla jsem léto smíchané s jarem.

 

15.04.2022

走る速度を少しだけゆるめて、過去のある地点を振り返る。身体が小さかったころよりも、今のほうがずっと素直で子どものように生きているな。

Slowing my running speed a bit, I looked back at a point in my own past. I live much more honestly and childlike now than when my body was smaller.

Trochu jsem zpomalila svůj běh a ohlédla se do minulosti. Teď žiji mnohem poctivěji a dětštěji než v době, kdy bylo mé tělo menší.

 

14.04.2022

頑張らないために頑張っている。たぶん間違っていない。

I’m working hard not to work hard. Maybe I’m not wrong.

Snažím se pracovat pro nepracovat tvrdě. Možná se nemýlím.

 

13.04.2022

しばらく逡巡していたことに折り合いをつけて、刮目した。いつでも生かされている。

I came to terms with what I had been dithering about for a while and opened my eyes. God allows me to live.

Smířila jsem se s tím, nad čím jsem chvíli váhavě přemýšlela, a otevřela jsem svoje oči. Bůh mi dovolil žít.

 

12.04.2022

まれに訪れる、何をやってもだめな日。前回のそれを思い出せずにいて、きっとこれも忘れるのだろうなと思う。

Sometimes I have days when I can’t goodly do anything. I can’t remember that last time and I am sure I will forget about today too.

Někdy mám dny, kdy se mi nedaří nic. Na ten poslední si nevzpomínám a jsem si jistá, že o dnes také budu zapomenout.

 

11.04.2022

すれすれのところで「これは現実ではない」と気がつけるような夢を、近ごろよく見る。断片的な記憶の掛け算で生成された景色は面白いな。

I often have dreams these days where I realize at the very last moment that “this is not real. It is interesting to see the scenery generated by the multiplication of fragmented memories.

Často se mi v těchto dnech zdají sny, v nichž si na poslední chvíli uvědomím, že “tohle není skutečnost”. Je zajímavé sledovat scenérie, které vznikají zmnožením roztříštěných vzpomínek.

 

10.04.2022

きれいな服を着て、愛する人と手をつないで歩き、昼からお酒を飲んだ。ほかに何もいらないな。

I wore beautiful clothes, walked hand in hand with my loved ones, and drank alcohol from noon. I don’t need anything else.

Nosila jsem krásné šaty, chodila ruku v ruce se mou babičkou a od poledne pila alkohol. Nic jiného nepotřebuji.

 

09.04.2022

桜の合間を縫って滑空する飛行機を見に行く。空を切るエンジンの音を聞いていくつかの色濃い景色を思い出し、涙を流さずに泣いた。

I went to see airplanes glide by in between the cherry blossoms. The sound of the engines cutting through the sky reminded me of several colorful sights, and I cried without wetting my cheeks.

Chodila jsem se podívat na letadla, která prolétávala mezi třešňovými květy. Zvuk motorů protínajících oblohu mi připomněla několik barevných pohledů a jsem se plakala, aniž bych si smočila tváře.

 

08.04.2022

出かけた先で、何もかもわすれて眠ってしまう。夢から醒めきらないまま起きて、自転車に乗って帰った。

I fell asleep at the place where I went out, forgetting everything. I woke up dreaming, then rode my bicycle home.

Usnula jsem na místě, odkud jsem vyšla, a na všechno jsem zapomněla. Probudila jsem se ze snění a pak jsem jezdila na kole domů.

 

07.04.2022

他人からの影響を微塵も受けないというのは、それはそれで考えものだな、と思う。

I think it may be a little troubling to be free from the slightest influence from others.

Myslím, že může být trochu znepokojující být bez sebemenšího vlivu druhých.

 

06.04.2022

知っているようで知らない香りをつくった。

I created a fragrance that I may know, but I may not.

Vytvořila jsem vůni, kterou možná znám, ale možná také ne.

 

05.04.2022

いくつもの言語の間を行ったり来たりするようになってからしばらく経つ。不完全でいると、ひとから助けてもらえるのだという実感を得る。

It has been a while since I started going back and forth between several languages. I get the feeling that being imperfect helps people help me.

Už je to nějaký čas, co jsem začala přecházet mezi několika jazyky. Mám pocit, že to, že jsem nedokonalý, pomáhá lidem, aby mi pomohli.

 

04.04.2022

数学を勉強したまま、気絶するように眠りに落ちる。数式を解いている夢を見た。

I fell asleep like I was passing out while studying math. I dreamed that I was solving mathematical equations.

Při učení matematiky jsem usnula, jako bych omdlela. Zdálo se mi, že řeším matematické rovnice.

 

03.04.2022

増えすぎると自分から減る植物がいたような気がするのだけれど、名前を思い出せずにいる。

I think there was a plant that decreased itself when it increased too much, but I can’t remember its name.

Myslím, že existovala rostlina, která se sama od sebe zmenšila, když se příliš zvětšila, ale nemohu si vzpomenout na její jméno.

 

02.04.2022

焦燥感に煽られている自分を俯瞰で見て、きっと何かの成分が足りていないのだろうと判断する。カルシウムかな。

I look at myself, who is annoying, and decide that I must be missing an ingredient. Maybe it’s calcium.

Podívám se na sebe, kdo je otravná, a usoudím, že mi musí chybět nějaká přísada. Možná je to vápník.

 

01.04.2022

嘘をたくさんついた日。たのしかった。

A day of many lies. It was fun.

Den mnoha lží. Byla to zábava.