2023_10

世界が眠りにつくまで、

Until the world falls asleep,

Až do usnutí světa,

 

31.10.2023

山を越える長い距離を運転し、息を呑むほど美しい景色をひとりで味わった。必要な時間だった。

I drove long distances over mountains and savored breathtakingly beautiful scenery alone. It was a necessary time.

Jezdila jsem dlouhé trasy po horách a vychutnávala si úchvatně krásné scenérie o samotě. Byl to potřebný čas.

 

30.10.2023

密度の濃かったひと月を振り返り、やっとぼんやりとした。私は、かけがえのない瞬間の連続に遭遇し続けている。

Reflecting on a month of intense density, I can finally dwell on it. I continue to encounter a series of irreplaceable moments.

Když přemýšlím o měsíci intenzivní hustoty, mohu se nad ním konečně pozastavit. Nadále se setkávám s řadou nenahraditelných okamžiků.

 

29.10.2023

久しぶりに都会へ出向き、試験を受けた。移動の感覚を取り戻しつつある。

I went to the city for the first time in a long time to take an exam. I am regaining a sense of mobility.

Poprvé po dlouhé době jsem se vydala do města na zkoušku. Znovu se mi vrací pocit pohyblivosti.

 

28.10.2023

大切な人たちに立て続けに会った日々に一区切りついて、ほっとする。

It was a relief to have a break from the days of seeing so many important people in a row.

Byla to úleva, že jsem si odpočinula od dnů, kdy jsem se setkávala s tolika důležitými lidmi za sebou.

 

27.10.2023

友人に会って、学生のような遊び方をした。瞬きするような速度で時間が過ぎていって、それでも話し足りなくて、あまりにも幸せだった。

I met a friend and played like a student. Time passed in the blink of an eye and I was still too happy to talk more.

Setkala jsem se s kamarádkou a hrála si jako studentka. Čas uběhl jako voda a já byla stále příliš šťastná, než abych mohla mluvit dál.

 

26.10.2023

朗らかで美しい人と話して、自分のすべてを受容してもらった。相変わらず女神そのものだな、彼女は。

I talked with a cheerful and beautiful person who accepted me for all that I am. She is still a goddess herself.

Povídala jsem si s veselým a krásným člověkem, který mě přijala takového, jaká jsem. Ona sama je stále bohyní.

 

25.10.2023

大きな大きな自然に包まれて、すべての均衡は常にただしく保たれていると久しぶりに自覚する。豊かに疲れて、帰ってからよく眠った。

For the first time in a long time, I am aware that all the equilibrium is always just, surrounded by the great big nature. I was richly exhausted and slept well after returning home.

Poprvé po dlouhé době jsem si uvědomila, že veškerá rovnováha je vždy spravedlivá, obklopená velkou přírodou. Po návratu domů jsem byla bohatě vyčerpaný a dobře jsem spala.

 

24.10.2023

きっと世界が祝福してくれているのだと、本当に心から思えた日。あらゆる言葉の代わりに涙が出た。

It was a day when I really and truly felt that the world must be blessing us. Instead of every word, I cried.

Byl to den, kdy jsem opravdu cítila, že nám svět musí žehnat. Místo každého slova jsem se rozplakala.

 

23.10.2023

自分の行いに対する、現時点での結果を受け取った。慣れた気がしていたけれど少し悲しくて、また頑張ろうと思った。

I received the current results for my actions. I felt like I was used to it, but I was a little sad and decided to try again.

Za své jednání jsem dostávala aktuální výsledky. Připadalo mi, že jsem na to zvyklá, ale trochu mě to mrzelo a rozhodla jsem se to zkusit znovu.

 

22.10.2023

お酒を模した飲み物をいただきながら、久しぶりに第二言語を全開で話す。普段使わない脳の部位が動いたような気がして、本当に楽しかった。

Over drinks that mimicked alcohol, I spoke my second language at full throttle for the first time in a long time. I really enjoyed it because I felt like I was moving parts of my brain that I don’t normally use.

Nad nápoji, které napodobovaly alkohol, jsem poprvé po dlouhé době mluvila svým druhým jazykem na plný plyn. Opravdu jsem si to užívala, protože jsem měla pocit, že rozhýbávám části svého mozku, které normálně nepoužívám.

 

21.10.2023

また大雨が降り、笑ってしまう。若い可能性の塊に触れて、元気をもらった。

It rained hard again and I laughed. I was touched by the mass of young possibilities and felt energized.

Znovu silně pršelo a já se smála. Dojala mě ta masa mladých možností a cítila jsem se plná energie.

 

20.10.2023

身なりを整えて、大好きな人の演奏を聴きに行く。信じられないほどの大雨で、それがとてもよかった。

I dressed up and went to hear a performance by someone I love. It was raining incredibly hard, which was great.

Oblékla jsem se a šla si poslechnout představení někoho, koho mám ráda. Neskutečně hustě pršelo, což bylo skvělé.

 

19.10.2023

ぼんやりと水平線を眺めることから始めて、小さな予定を順番に、たくさんこなした一日。気がついたら夜だった。

I started the day by gazing blankly at the horizon, and then took it in turns to do many small things on my schedule. When I came to, it was nighttime.

Den jsem začala prázdným pohledem na obzor a pak jsem vystřídala spoustu drobností, které jsem měla na programu. Když jsem se probrala, byla už noc.

 

18.10.2023

久しぶりに山へ登った。数えきれないほどここへ訪れているのに、毎回新しいことを発見できることをありがたく思う。

It had been a long time since I had been to the mountains. I have been here countless times, but I am grateful to discover something new every time.

Už dlouho jsem nebyla v horách. Byla jsem tu už nesčetněkrát, ale jsem vděčná, že pokaždé objevím něco nového.

 

17.10.2023

ひとりで海へ行ったら、元気な女の子二人組から声をかけられて、彼女たちの写真を撮った。朗らかな笑い声に呼応して、私もたくさん笑った。

I went to the beach by myself, approached by two energetic girls, and took their pictures. I laughed a lot in response to their cheerful laughter.

Sama jsem šla na pláž a oslovily mě dvě energické dívky a vyfotila jsem se s nimi. V reakci na jejich veselý smích jsem se hodně smála.

 

16.10.2023

学びと反省の多い体験だった。最後の日は驚くほど雨が降っていて、それもまたよかった。

It was a learning and reflective experience. It was surprisingly rainy on the last day, which was also nice.

Byla to zkušenost, která mě poučila a přinesla zamyšlení. Poslední den překvapivě pršelo, což bylo také příjemné.

 

15.10.2023

素敵な人と会って、みんなで食事を摂り、話をしながら歩いた。背筋が伸びる思いがして嬉しい。

I met a nice person, ate a meal together, and walked around talking. I am happy to say that I feel taller.

Potkala jsem milého člověka, společně jsme se najedli a procházeli se a povídali si. S radostí mohu říct, že se cítím vyšší.

 

14.10.2023

受動的に取捨選択をして、矛盾するようだけれど心が整った。

I made a passive choice, and though it may seem contradictory, my mind became more prepared.

Učinila jsem pasivní volbu, a i když se to může zdát rozporuplné, moje mysl se stala připravenější.

 

13.10.2023

どこからか、金木犀の香りがした。

From somewhere, I smelled the fragrance of a golden osmanthus.

Odněkud jsem ucítila vůni zlatého osmanthu.

 

12.10.2023

大切な人たちを見送って、深呼吸する。ゆるやかに食事を採り、夢も見ずに眠った。

I saw my loved ones off and took a deep breath. I loosely adopted a meal and went to sleep without dreaming.

Vyprovodila jsem své blízké a zhluboka se nadechla. Volně jsem přijala jídlo a usnula beze snů.

 

11.10.2023

私が私でよかったと、本当にそう心から思えた日。

It was a day when I truly and sincerely felt that I am lucky to be me.

Byl to den, kdy jsem opravdu a upřímně cítila, že mám štěstí, že jsem to já.

 

10.10.2023

神様と女神様を連れて歩いているおかげで、どこへ行っても出会う人々が優しくなるので笑ってしまう。

Thanks to walking around with God and Goddess with me, I laugh at the people I meet wherever I go because they are so kind to me.

Díky tomu, že se mnou chodí Bůh a Bohyně, se směji lidem, které potkávám, kamkoli jdu, protože jsou ke mně tak laskaví.

 

09.10.2023

信頼している人たちの助けを借りて、ずっと夢見ていたことが実現した。何だって出来てしまうような気がするな。

With the help of people I trust, I have achieved what I have always dreamed of. I feel like I can do anything.

S pomocí lidí, kterým věřím, jsem dosáhla toho, o čem jsem vždycky snila. Mám pocit, že dokážu cokoli.

 

08.10.2023

今まで積み重ねてきたこと全て、何ひとつ間違っていなかったと証明された日だった。

It was a day that proved to me that everything I have accumulated up to now, nothing was wrong.

Byl to den, který mi dokázala, že na všem, co jsem dosud nashromáždila, nebylo nic špatného.

 

07.10.2023

自分自身が残した覚書の意味を理解できずにいる。何が言いたかったのだろうか。

I am still unable to understand the meaning of the memorandum I left myself. What did I want to say?

Stále nejsem schopen pochopit význam memoranda, které jsem si zanechala. Co jsem tím chtěla říct?

 

06.10.2023

久しぶりに河川敷を走る。ここがもっとも季節を顕著に感じる場所かもしれない。

I ran along the riverbed for the first time in a while. This may be the place where I feel the seasons most noticeably.

Poprvé po dlouhé době jsem se rozběhla podél koryta řeky. Možná právě tady cítím roční období nejmarkantněji.

 

05.10.2023

綺麗な人の、澄んだ涙を見た。人間の中に神性を垣間見ることが増えたな。

I saw the clear tears of a beautiful person. I saw more and more glimpses of divinity in human beings.

Viděla jsem průzračné slzy krásného člověka. Viděla jsem další a další záblesky božství v lidských bytostech.

 

04.10.2023

緩やかに荷解きを始め、不用品を処分する。しばらく作業をして、泥のように眠った。

I began slowly unpacking and disposing of unwanted items. I worked for a while and slept like a log.

Začala jsem pomalu vybalovat a zbavovat se nepotřebných věcí. Chvíli jsem pracoval a spal jako dřevo.

 

03.10.2023

旅立ちにふさわしく、からりと晴れた。これから冬が来るとは到底信じられないほどよく晴れて暖かい、気持ちのいい日だった。

The weather was clear, as befitting the start of a journey. It was so sunny, warm, and pleasant that it was hard to believe that winter was just around the corner.

Počasí bylo jasné, jak se na začátek cesty sluší. Bylo tak slunečno, teplo a příjemně, že bylo těžké uvěřit, že zima je za rohem.

 

02.10.2023

次への指針が決まった日。小刻みにたくさんの人と会い、最終的に甘いお酒を何杯か飲んだ。

It was a day that set the guidelines for the next. I met with many people in small increments and eventually had a few sweet drinks.

Byl to den, který určil mantinely pro další. S mnoha lidmi jsem se setkávala v malých intervalech a nakonec jsem si dala několik sladkých drinků.

 

01.10.2023

夕方頃に起き出して、荷造りを始める。大好きな人に軽く食事を作ってもらい、嬉しかった。

I got up around the evening and started packing. I was happy to cook a light meal with my favorite person.

Vstala jsem kolem večera a začala balit. Byla jsem ráda, že jsem si mohla uvařit lehké jídlo se svým oblíbeným člověkem.