2023_07

世界が眠りにつくまで、

Until the world falls asleep,

Až do usnutí světa,

 

30.07.2023

真夏の夜の匂いがした。

It smelled like a midsummer night.

Vonělo to tu jako za letní noci.

 

29.07.2023

まずもって自分では選ばないような種類のお祭りに誘ってもらい、人と歩く。自分とは関わりの薄い階層の人たちがたくさんいて、新鮮な刺激を受けた。

First of all, I was invited to walk with people to a type of festival that I would not have chosen for myself. It was refreshing and stimulating to see so many people from different walks of life with whom I had little to do.

Především jsem byla pozván, abych šla s lidmi na typ festivalu, který bych si sama nevybrala. Bylo osvěžující a povzbuzující vidět tolik lidí z různých společenských vrstev, se kterými jsem měla málo společného.

 

28.07.2023

人間が変化を嫌う生き物だということを、未だにあまり信じられずにいる。

I still have a hard time believing that humans are creatures that don’t like change.

Pořád se mi nechce věřit, že lidé jsou tvorové, kteří nemají rádi změny.

 

27.07.2023

理想的な速度で進む電車に乗り、少し遠出する。出かけた先で目にしたメディアは、おしなべて今日の驚異的な暑さへの警笛を鳴らしていた。

I took a train that was going at an ideal speed and went a little far away. The media I saw on my way out blew the whistle on today’s phenomenal heat.

Nastoupila jsem do vlaku, který jel ideální rychlostí, a odjela jsem kousek dál. Média, která jsem viděla cestou ven, pískala dnešní fenomenální vedro.

 

26.07.2023

身体のどこかが溶け出しているのではないかと心配になるな。

I worry that some part of my body is melting away.

Obávám se, že se některá část mého těla rozplývá.

 

25.07.2023

何十年か昔の世界に戻ってきてしまったのではないかと錯覚し、瞬きする。自分が受け取るべきではない言葉を、柔軟にかわす術を身につけておいて救われた。

I blinked, feeling as if I had returned to a world that had existed decades ago. I am saved by learning to flexibly dodge words I should not have received.

Zamrkala jsem a měla pocit, že jsem se vrátila do světa, který existoval před desítkami let. Zachránilo mě, že jsem se naučila pružně uhýbat slovům, která jsem neměla přijímat.

 

24.07.2023

遠くない過去のことを思い出して、気がつくと泣いていた。涙を触ったら熱くて、そのぶんすこし体温が下がったような気がする。

Remembering the not-so-distant past, I found myself crying. When I touched my tears, they were hot, and I felt as if my body temperature had dropped a little.

Při vzpomínce na ne tak dávnou minulost jsem se přistihla, že pláču. Když jsem se dotkla svých slz, byly horké a měla jsem pocit, že mi trochu klesla tělesná teplota.

 

23.07.2023

人から好きな音楽を聞かれて、星屑が水面に落ちていくような音が好きなのだと再確認した。

When people asked me what kind of music I liked, I reconfirmed that I liked the sound of stardust falling on the water.

Když se mě lidé ptali, jakou mám ráda hudbu, znovu jsem si potvrdila, že se mi líbí zvuk hvězdného prachu dopadajícího na vodu.

 

22.07.2023

爪の色を塗り替える。最初から最後まで通して、この作業が好きかもしれない。

I repaint my nails. Through the whole process from start to finish, I might like this process.

Znovu si lakuji nehty. Díky celému procesu od začátku do konce se mi tento proces možná líbí.

 

21.07.2023

初夏の気配が消えた。

The first hints of early summer are gone.

První náznaky začátku léta jsou pryč.

 

20.07.2023

人に自分の考えを話しながら、自分のことを少しずつ理解している。

As I talk to people about my thoughts, I understand myself a little better.

Během mluvím s lidmi o svých myšlenkách, rozumím sama sobě o něco lépe.

 

19.07.2023

強くなろうとするのをやめたら、強くなれるのだろうか。

If I stop trying to be strong, will I be strong?

Když se přestanu snažit být silná, budu silná?

 

18.07.2023

束の間の休暇に予定を詰め込んだ。

I packed my schedule into a brief vacation.

Svůj program jsem si sbalila do krátké dovolené.

 

17.07.2023

本を読みながら電車に揺られて、気が付くと眠っていた。想像よりもずっと、身体が移動に慣れている。

I was swaying on the train while reading a book, and before I knew it, I was asleep. My body was much more accustomed to the movement than I had imagined.

Houpala jsem se ve vlaku při čtení knihy, a než jsem se nadála, usnula jsem. Moje tělo bylo na pohyb zvyklé mnohem víc, než jsem si představovala.

 

16.07.2023

夜中、人とふたりで並び、話しながら歩いた。そうするのに今が一番ふさわしい季節だと思った。

At midnight, I walked side by side with people, talking to them. I thought now was the most appropriate season to do so.

O půlnoci jsem chodila bok po boku s lidmi a povídala si s nimi. Myslela jsem si, že teď je k tomu nejvhodnější období.

 

15.07.2023

「隠し事はないけれど、情報量の多い人間です」と人に自分を説明しながら歩いていて、我ながら間抜けで笑ってしまう。

I laughed at my own stupidity as I walked around explaining to people that I have nothing to hide, but that I am a person with a lot of information.

Smála jsem se vlastní hlouposti, když jsem chodila a vysvětloval lidem, že nemám co skrývat, ale že jsem člověk se spoustou informací.

 

14.07.2023

疲弊し切って終わった一日の締め方を知っているのは、大人の強みかもしれない。

Perhaps it is the strength of being an adult that I know how to end a day that has ended in exhaustion.

Možná je to síla dospělosti, že vím, jak ukončit den, který skončil vyčerpáním.

 

13.07.2023

自分の持つ特定の能力が人を驚かすことがあり、それに自分も驚く。

Certain abilities I possess surprise people, and I am surprised by them.

Určité schopnosti, které mám, lidi překvapují a já jsem jimi překvapen.

 

12.07.2023

最近の私は、可能性の塊さながらの存在に囲まれて暮らしている。

These days I live surrounded by a mass of possibilities.

V těchto dnech žiji obklopen masou možností.

 

11.07.2023

蝉の鳴き声は暑さを助長すると気がついた。無駄だと分かっていても苛々する。

I realized that the cicadas’ chirping contributes to the heat. It irritates me even though I know it is futile.

Uvědomila jsem si, že cvrlikání cikád přispívá k horku. Dráždí mě, i když vím, že je to marné.

 

10.07.2023

ひとりの空間をひとりで過ごし、次から次へと何かを思い出してはすぐにまた忘れた。

I spent the space alone, remembering one thing after another and then quickly forgetting it again.

Strávila jsem prostor sama, vzpomínala na jednu věc za druhou a pak na ni zase rychle zapomněla.

 

09.07.2023

小さな罪を犯し続けて生きている。

I continue to live with small sins.

Nadále žiji s malými hříchy.

 

08.07.2023

隅から隅まで部屋を掃除した。自分に纏わる空間を整えることでしか得られない成分が存在する。

I cleaned my room from top to bottom. There are components that can only be obtained by arranging the space that surrounds me.

Uklidila jsem svůj pokoj odshora dolů. Existují složky, které lze získat pouze uspořádáním prostoru, který mě obklopuje.

 

08.07.2023

大きなお風呂に浸かり、高い所から下を覗き込む。生きていると色々なことが起こる、本当に。

I soaked in a large bath and peered down from on high. So many things really happen in life.

Namočila jsem se do velké vany a shlížela dolů z výšky. V životě se opravdu děje tolik věcí.

 

07.07.2023

新しく知り合った人々と話して、私はまた自分の価値観を刷新している。

Talking to newly acquainted people, I am renewing my values again.

Při rozhovorech s nově poznanými lidmi jsem znovu obnovila své hodnoty.

 

06.07.2023

慣れない土地を歩きながら、「知っている場所」の概念について考えた。

As I walked through unfamiliar territory, I thought about the concept of “known places.”

Když jsem procházela neznámým územím, přemýšlela jsem o pojmu “známá místa”.

 

05.07.2023

数年ぶりに電車に乗り、移動する。こんなに容易いことだとは思わなかったな。

For the first time in several years, I took the train and moved on. I had no idea it would be so easy.

Poprvé po několika letech jsem nasedla na vlak a vyrazil dál. Netušila jsem, že to bude tak snadné.

 

04.07.2023

強い日差しに起こされて窓を開けたら、夏の朝の匂いがした。

The strong sun woke me up, and when I opened the window, I could smell the smell of a summer morning.

Probudilo mě silné slunce, a když jsem otevřela okno, ucítila jsem vůni letního rána.

 

03.07.2023

新しい環境への扉がようやく開いた。よく晴れた一日だった。

The door to a new environment is finally open. It was a beautiful sunny day.

Dveře do nového prostředí jsou konečně otevřené. Byl krásný slunečný den.

 

02.07.2023

数年越しの夢が手の届く範囲まで近づいていて、うれしく思う。あと少し。

I am happy to see that my dream, which has been in the works for several years, is now within reach. I am so close.

Mám radost, že můj sen, na kterém jsem pracovala několik let, je nyní na dosah. Jsem tak blízko.

 

01.07.2023

梅雨の名残を引き摺っている。

It is dragging the remnants of the rainy season.

Vleče zbytky období dešťů.