2020_10

世界が眠りにつくまで、

Until the world falls asleep,

Až do usnutí světa,

 

31.10.2020

内容まではわからないけれど、扉の向こうで誰かが話している。

I can’t hear what about it, but someone is talking behind the door.

Neslyším, co s tím, ale někdo mluví za dveřmi.

 

30.10.2020

すこし前に住んでいた世界のことを、もう思い出せない。

I can’t remember the world I lived in a while ago.

Nemůžu si vzpomenout na svět, ve kterém jsem žila před chvílí.

 

29.10.2020

このごろ、視界に黄色が映えることが多かった気がする。記憶の中にある黄色をたよりに、足の爪をその色に塗って、きれいにできたから満足した。

These days, I feel that yellow often shines in my field of vision. Relying on the yellow color in my memory, I painted my toenails in that color and was satisfied because I was able to beautiful it.

V poslední době cítím, že v mém zorném poli často svítí žlutá. Spoléhala jsem se na žlutou barvu v mé paměti a namalovala jsem si na nehty touto barvou a byla jsem spokojený, protože jsem byla schopen je krásně.

 

28.10.2020

かつて多くの時間を過ごした場所に、ときどき思いを馳せる。すべてを覚えていることなどできなくて、だけど、それでいいのだとおもう。

Sometimes I think of a place where I used to spend a lot of time. I can’t remember all of them, but I guess that’s fine.

Někdy přemýšlím na místo, kde jsem trávila hodně času. Na všechny si nepamatuji, ale myslím, že to je dobře.

 

27.10.2020

雲が、寒い日の形をしていた。山を歩いたら虫の死骸がたくさん落ちていて、淋しくてよかった。

The clouds were in the shape of a cold day. When I walked in the mountains, many insects died, and the appearance was lonely and wonderful.

Mraky byly ve tvaru chladného dne. Když jsem chodila po horách, mnoho hmyzu bylo mrtvých a to bylo osamělé a dobré.

 

26.10.2020

自分の弱さを認められるひとは、強くて美しいな。

People who can recognize their weaknesses are strong and beautiful.

Lidé, kteří dokážou rozpoznat jejich slabosti, jsou silní a krásní.

 

25.10.2020

むかしに書かれた本を読んでいたら、世界はみんなが望んだ方向へ、すこしずつでもきちんと変わっていってると思えて、うれしかった。

When I was reading a book written in the past, I was glad to think that the world was changing in the direction that everyone wanted, even a little bit.

Když jsem četla knihu napsanou v minulosti, byla jsem ráda, že jsem si myslela, že svět se mění ve směru, který každý chtěl, i když trochu.

 

24.10.2020

魚になって、光の中を泳いだ。

I became a fish and swam in the light.

Stala jsem se rybou a plavala jsem ve světle.

 

23.10.2020

朝と夜でべつの名前を使って生活できればいいのにな、と考えながら、実際にそうしていた期間が何年もあったことを思い出して、笑ってしまう。わたしは望めばいつでも、望んだわたしになれるのだ。

I wish I could live with different names in the morning and at night, but I laughed when I remembered that I had been doing so for many years. I can be the one I want, whenever I want.

Přála bych si, abych mohla žít s různými jmény ráno a v noci, ale zasmála jsem se, když jsem si vzpomněla, že jsem to dělala mnoho let. Můžu být tím, koho chci, kdykoli chci.

 

22.10.2020

雨の音を聴いている。

I’m listening to the sound of rain.

Poslouchám zvuk deště.

 

21.10.2020

本体としてのわたし自身と話すことがむずかしくて、手を焼いてばかりいる。

It’s difficult to talk to myself as the main body, and I’m constantly struggling.

Je těžké mluvit sama se sebou jako s hlavním tělem a neustále bojuji.

 

20.10.2020

記号が意味を持つ瞬間が増えた。

The moment when symbols have meaning has increased.

Okamžik, kdy má symbol význam, se zvýšil.

 

19.10.2020

寒空の下、一面に咲く黄色い花の名前はなんというのか考えながら、声が枯れるまで叫んだ。

I screamed until my voice died, wondering what the name of the yellow flower that bloomed all over under the cold sky was.

Křičela jsem, dokud můj hlas nezemřel, a přemýšlela, jak se jmenuje žlutý květ, který rozkvetl pod studenou oblohou.

 

18.10.2020

この世界には「二度と戻らない瞬間」しか存在していなくて、どれを選んでなにを残すか迷っている間に、わたしはそれらをいつだって取り零してしまう。

There are only “moments that never return” in this world, and while I’m wondering which one to choose and what to leave, I always let them escape.

Na tomto světě existují pouze „okamžiky, které se nikdy nevrátí“, a když přemýšlím, který z nich si vybrat a co opustit, vždy je nechám uniknout.

 

17.10.2020

夢の中でも日記を書いていた。

I was writing a diary in my dreams.

Psala jsem si ve snech deník.

 

16.10.2020

うつくしい洋服を、いくつか買った。ほかの誰かが築き上げてきた歴史にそのまま袖を通しているようで、気分が良い。

I bought some beautiful clothes. It feels good to be in the sleeves of the history that someone else has built up.

Koupila jsem nějaké krásné oblečení. Je to dobrý pocit být v rukávech historie, kterou si vybudoval někdo jiný.

 

15.10.2020

すこし前に気がついたことに、ずっと思考を支配されている。

What I noticed a while ago dominates my thinking these days.

To, co jsem si před chvílí všimla, dnes v mém myšlení dominuje.

 

14.10.2020

神様に会いに行った。息が上がるほどの急勾配に汗をかいたけれど、風はつめたくて、空気に触れた肌が痛かった。

I went to see God. I sweated on a steep slope that made me breathe, but the wind was cold and my skin that touches the air hurt.

Šla jsem se podívat na Boha. Potila jsem se na strmém svahu, při kterém se mi dýchalo, ale vítr byl studený a moje kůže, která se dotýkala vzduchu, bolela.

 

13.10.2020

観客がいなければ、道化師はその存在意義を失ってしまう。

Without an audience, clowns lose their raison d’etre.

Bez publika ztratí klaun důvod své existence.

 

12.10.2020

時が過ぎる音が聞こえる。

I hear the sound of time passing.

Slyším zvuk plynutí času.

 

11.10.2020

「なにもしない」という選択が、ただしかったと思える日が、いつか来るといいな。

I hope there will come a day when the choice to “do nothing” seems to be correct.

Doufám, že přijde den, kdy se volba „nedělat nic“ jeví jako správná.

 

10.10.2020

相手が女性だというそれだけで、わたしは何でも許してしまう。

Just because she’s a woman, I forgive her all.

Jen proto, že je žena, odpouštím jí všechno.

 

09.10.2020

けものが怖いから、小さい鈴をいくつか身につけて歩くことにした。すこし強くなった気がして、うれしいな。

I’m afraid of the beast, so I decided to walk with some small bells. I’m glad I feel a little stronger than before.

Bojím se toho zvířete, tak jsem se rozhodla chodit s malými zvonky. Jsem ráda, že se cítím o něco silnější než dříve.

 

08.10.2020

今までもこれからもずっとそうであるように、10年前の自分と話している。

As I’ve and will continue to do that, but I’m talking to myself who was ten years ago.

Jak jsem to dělala a budu dělat, ale mluvím sama pro sebe, kdo byla před deseti lety.

 

07.10.2020

防波堤を壊さんばかりの荒波を避けるようにして、小さい黒い鳥がわたしの横を鋭く飛んでいった。灰色の空の下、冷たい風がそれらを全部攫っていってしまう。冬がきた、と思った。

A small black bird flew sharply beside me, avoiding the rough seas that like break the breakwater. Under the gray sky, the cold wind steals them all from me. I thought winter had come.

Vedle mě prudce poletoval malý černý pták, který se vyhýbal rozbouřenému moři, které jako by rozbíjelo vlnolam. Pod šedou oblohou mi je všechny studený vítr krade. Myslela jsem, že přišla zima.

 

06.10.2020

いつも口ずさんでいる曲の歌詞、「手」を「目」と絶対にまちがえてしまう。

Even though the lyrics of the song I always hum, I absolutely mistake “hand” for “eye”.

I když text písně vždy hučím, absolutně si mýlím „ruku“ s „okem“.

 

05.10.2020

野良猫に、首輪をつけて飼おうと思ってはいけない。

Don’t think about keeping a stray cat with a collar.

Nemysli na to, že budete divokou kočku chovat s obojkem.

 

04.10.2020

もうこれ以上、なにも壊したくないな。

I don’t want to break anything anymore.

Už nechci nic zlomit.

 

03.10.2020

瓶に詰めて、ずっととっておきたくなるような空気の流れる夜だった。

It was a night when I wanted to bottle that air and keep it forever.

Byla to noc, kdy jsem chtěl tento vzduch lahvovat a udržet ho navždy.

 

02.10.2020

毎年この時期に使うことにしている香水を、1年ぶりにつける。本物の金木犀と、ことし最初に出会えるのはいつになるかな。

I put on the perfume that I plan to use at this time every year for the first time in a year. When will I first meet the real fragrant olive this year?

Poprvé za rok jsem si každý rok oblékla parfém, který plánuji používat v této době. Kdy se letos poprvé setkám se skutečnou voňavou olivou?

 

01.10.2020

みずみずしくて痛々しい、青い春のかけらを拾って集めた。この時代を全力で過ごしきったから、わたしはもう、なににでも立ち向かえるのかもしれない。

I picked up and collected pieces of blue spring that were fresh and painful. I’ve spent all my energy in that era, so I may be able to stand up to anything.

Sebrala jsem a shromáždil kousky modrého jara, které byly čerstvé a bolestivé. V té době jsem strávila veškerou svou energii, takže se dokážu postavit všemu.